,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İCRA İHALELERİNDE ASGARİ SATIŞ BEDELİ ORANI, İHALENİN FESHİ / 08-01-2015
 İCRA İHALELERİNDE ASGARİ SATIŞ BEDELİ ORANI, İHALENİN FESHİ

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/30072

KARAR: 2013/35726

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve ihale alıcısı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-İşin niteliği bakımından temyiz tetkikatının duruşmalı olarak yapılmasına HUMK’nun 438. ve İİK’ nun 366. maddeleri hükümleri müsait bulunmadığından bu yoldaki isteğin reddi oybirliğiyle kararlaştırıldıktan sonra işin esası incelendi;

2-Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda, diğer şikayet nedenlerinin yanında 248, 249 ve 6044 parsel sayılı taşınmazlara ilişkin ihalelerin 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler gereğince muhammen bedelin % 50’si oranı üzerinden satışının yapılması gerektiğini ileri sürerek ihalenin feshini talep ettiği anlaşılmıştır.

02.07.2012 tarih ve 6352 Sayılı Kanun´un 31.maddesi ile değişik İİK nun 129. maddesi uyarınca birinci ve ikinci ihalede artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve ayrıca paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması gerekir.

6352 Sayılı Kanun´un 31.maddesi aynı Kanun´un 106.maddesi gereğince 05.01.2013 tarihinde yürürlüğe gireceğinden, ancak bu tarihten sonra verilen satış kararları hakkında uygulanır. Bir diğer ifade ile satışın, satış kararının verildiği tarihte yürürlükte olan yasa hükümlerine göre yapılması gerekir.

Somut olayda, satış kararının alındığı 04.01.2013 tarihinde yürürlükte olan İİK. nun 129.maddesine göre, satışın 1.artırmada yapılması halinde artırma bedelinin taşınmaz için tahmin edilmiş olan kıymetin en az %60’ını, 2.artırmada satışın yapılması halinde ise malın tahmin edilen kıymetinin %40’ını bulması ve “satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması” ve bunlardan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi zorunludur.

İhalesi yapılan 248, 249 ve 6044 parsel sayılı taşınmazların muhammen bedelinin sırasıyla 3.882.507,88 TL, 1.676.348,40 TL, 879.171,00 TL olduğu, ihalenin 2. satış günü olan 14.03.2013 tarihinde gerçekleştirildiği, muhammen bedellerinin % 40’larının sırasıyla 1.553.003,15 TL, 670.539,36 TL, ve 351.668,40 TL, ihale bedellerinin ise gene sırasıyla 1.558.000,00 TL, 671.000,00 TL, ve 352.000,00 TL olduğu, dolayısıyla satış ilanında da belirtilen muhammen bedellerinin % 40’ının ve satış masraflarını karşıladığı görülmektedir.

Bu durumda, satış kararında ihalenin, o tarihte yürürlükte bulunan yasa hükümleri doğrultusunda ikinci ihale gününde % 40 oranı üzerinden yapılacağı ilan edilip, satışın da bu miktarı karşılar nitelikte yapıldığı anlaşıldığından, mahkemece yazılı gerekçe ile ihalenin feshine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı ve ihale alıcısının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda 2. maddede yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 12.11.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 204 Bugün Çoğul: 525 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637304 Toplam Çoğul: 4049950
        Dataişlem