,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İCRA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASININ SONUÇLARI / 08-01-2015
 ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE İCRA DOSYA NUMARASININ YANLIŞ YAZILMASININ SONUÇLARI

YARGITAY

12.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2013/10373

KARAR NO: 2013/20108

KARAR TARİHİ:30.05.2013

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakim tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu H.K. hakkında ...3. İcra Müdürlüğü´nün 2010/5690 esas sayılı dosyası üzerinden kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile ilamsız takip yapılmış, ancak borçlu dosya numarasını ...3. İcra Müdürlüğü´nün 2012/5690 olarak yazmak suretiyle tebligat usulsüzlüğü ve diğer konulardaki şikayet dilekçesini icra mahkemesine sunmuştur.

Mahkemece, şikayet dilekçesinde dosya numarasının 2010/5690 yerine 2012/5690 olarak yanlış belirtilmesi nedeniyle bu dosyanın taraflarının farklı olduğu gerekçesiyle taraf sıfatı yokluğundan istemin reddine karar verildiği görülmektedir.

Takip dosya numarasının şikayet dilekçesinde yanlış yazılması, dilekçe ekindeki tebligat suretlerinde doğru dosya numarasının belirtilmiş olduğu da gözetilerek, sonradan düzeltilebilir bir maddi hata olarak kabul edilmelidir. Aksinin kabulü aşırı şekilcilik olup, hak kaybına sebebiyet vereceği düşünülmelidir.

Bu durumda mahkemece şikayetin esasının incelenerek oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ :Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK´nun 366 ve HUMK´nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 202 Bugün Çoğul: 470 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637302 Toplam Çoğul: 4049895
        Dataişlem