,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEMEZ. / 08-01-2015
 EMEKLİ MAAŞI HACZEDİLEMEZ.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11202

KARAR: 2013/17408

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Şikayetçi borçlu, hakkında yapılan takipte emekli maaşına konulan haczin kaldırılmasını talep etmiş, mahkemece maaştan yapılan kesintinin İİK.´nun 82 ve 83.maddelerinde yazılı haczedilemez mallardan olmadığını, emekli maaşının haczedilemeyeceğine dair kanunda hüküm bulunmadığından istemin reddine karar vermiştir.

28.02.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5838 sayılı kanunun 32.maddesiyle 5510 sayılı SGK’nun 93/1 maddesinde yapılan değişiklikle “bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde icra müdürü tarafından reddedilir” hükmü getirilmiştir.

Somut olayda, borçlunun almakta olduğu emekli maaşına, borçlunun muvafakati olmaksızın haciz konulduğu dikkate alındığında, şikayet tarihi itibariyle yürürlükte olan 5510 sayılı kanunun 93. maddesi uyarınca şikayetin kabulü ile haczin kaldırılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 07.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 85 Bugün Çoğul: 301 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640724 Toplam Çoğul: 4058826
        Dataişlem