,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
FUHUŞA TEŞVİK, MAĞDURUN ÇARESİZLİĞİNDEN YARARLANARAK CEBİR UYGULANMASI / 08-01-2015
 FUHUŞA TEŞVİK, MAĞDURUN ÇARESİZLİĞİNDEN YARARLANARAK CEBİR UYGULANMASI

TCK-MADDE 227

FUHUŞ

(1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3) (Mülga: 6/12/2006 – 5560/45 md.)

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

T.C

YARGITAY

5.CEZA DAİRESİ

ESAS NO:2011/838

KARAR NO:2011/2261

KARAR TARİHİ: 25.03.2011

>FUHUŞ

>FUHŞA TEŞVİK MAĞDURUN ÇARESİZLİĞİNDEN YARARLANILMASI

>CEBİR KULLANMA

Fuhuş suçundan sanıklar C…… K…… ve R…… K……´ın yapılan yargılanmaları sonunda; mahkümiyetlerine dair, Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilen 11.03.2010 gün ve 2010/16 Esas, 2010/421 Karar sayılı hükümlerin süresi içinde Yargıtay´ca incelenmesi sanıklar tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü:

Adli emanetin 2009/1942 sırasına kayıtlı eşyalar ile kollukça kapalı zarf içinde gönderildiği belirtilen 30 TL para hakkında mahallinde her zaman bir karar verilmesi olanaklı görüldüğünden, çaresizlikten söz edebilmek için kişinin muhtaç durumda bulunması, bu muhtaç halin yarattığı sonuçtan yararlanılarak sömürülmesinin gerektiği, madde metninde belirtilen çaresizlik halinden; hayatını devam ettirmek, bir yerde kalmak veya gitmek gibi konularda yapacak bir şeyi olmayan kimsenin durumunu anlamak gerekli olup, bu nitelikli halin varlığının kabulü için mağdurun üstesinden gelemeyeceği bir çaresizlik ortamında da bulunması gerektiği cihetle katılanların "içinde bulunduğu zor koşulların" ne olduğu ve mahkemece yapılan bu tespitin TCK.nun 227/4. maddesinde belirtilen "…….çaresizliğinden yararlanarak……." kavramının oluşumuna hangi koşullarda olanak sağladığı yöntemince tartışılıp değerlendirilmemiş ise de iştirak halinde suçu işleyen sanıkların eylemlerini cebir kullanarak gerçekleştirmiş olmaları ve uygulama maddesi karşısında bu isabetsizlik sonucu itibariyle doğru olduğundan, suçun niteliğine etkisi bakımından katılanlar M…… ve A……´nun ait nüfus kayıtları getirtilmeden hüküm kurulması kayıtlar uyap ortamından temin edildiğinden, eylemin mağdur sayısınca suç teşkil edeceğinin gözetilmemesi ise, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni sayılmamıştır.

Delillerle iddia ve savunma duruşma gözönünde tutularak tahlil ve takdir edilmiş sübutu kabul olunan fiilin unsurlarına uygun şekilde tavsif ve tatbikatı yapılmış bulunduğundan yerinde görülmeyen sanıkların temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükümlerin ONANMASINA, 25.03.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 

 
Bugün Tekil: 1432 Bugün Çoğul: 2716 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643329 Toplam Çoğul: 4063948
        Dataişlem