,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE, BORCUN O EVİN BEDELİNDEN DOĞMAMASI GEREKİR / 08-01-2015
 HACZEDİLMEZLİK ŞİKAYETİNDE, BORCUN O EVİN BEDELİNDEN DOĞMAMASI GEREKİR

T.C.

YARGITAY

12. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2013/2695

KARAR NO. 2013/11086

KARAR TARİHİ. 25.3.2013

> HACZEDİLMEZLİK İTİRAZINA İLİŞKİN DAVA ( Borçlunun Haline Münasip Evinin Haczedilememesi İçin Borcun Sözkonusu Evin Bedelinden Doğmamış Olması Koşulunun da Gerektiği - Bu Koşulun Eldeki Davada Gerçekleşmediğinden Haczin Mümkün Olduğu )

> KATILMA PAYI ALACAĞINA İLİŞKİN İLAM ( Haczedilmezlik Şikayetine Konu Evin Bedelinden Borcun Doğmuş Olduğu - Borcun Şikayete Konu Taşınmazın Bedelinden Doğması Nedeniyle Haczedilmezik Talebinin Reddi Gereği/Borçlunun Haline Münasip Evi )

> BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP EVİ ( Haczedilmezlik İddiasına Konu Evin Bedelinden Doğmuş Borç Nedeniyle Borçlunun Haczedilmezlik İtirazının Reddi Gerektiği - Şikayete Konu Taşınmazdaki Katılma Payı Alacağının Talep Edildiği )

2004/m. 82/1-12

ÖZET : Dava, haczedilmezlik şikayetine ilişkindir.Borçlunun haline münasip evinin haczedilememesi için borcun haczedilmezlik iddiasına konu edilen evin bedelinden doğmamış olması koşulu da gerekir.Alacaklı tarafından icra takibine dayanak yapılan ilamının incelenmesinde; borcun alacaklının şikayete konu taşınmazdaki katılma payı alacağına ilişkin olduğu, dolayısıyla borcun şikayete konu taşınmazın bedelinden doğduğu görülmüştür. Bu durumda borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunması mümkün değildir.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi Elif Akbay Erdoğan tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

KARAR :İİK.nun 82/1.maddenin 12. bendi uyarınca borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise; meskeniyet nedeniyle haczedilmezlik şikayetinde bulunulabilmesi için haczin dayanağını teşkil eden borcun haczedilmezlik iddiasına konu edilen evin bedelinden doğmamış olması koşul olarak düzenlenmiştir. Borcun bu eşya yani evin bedelinden doğması halinde bu madde uygulanmaz ve bu sebepten haczedilmezlik şikayeti ileri sürülemez.

Somut olayda alacaklı tarafından icra takibine dayanak yapılan Ankara 1. Aile Mahkemesi´nin 2009/1030 E., 2012/562 K. sayılı ilamının incelenmesinde; takip konusu borcun alacaklının şikayete konu Ankara Keçiören de bulunan 31769 ada 3 parsel, 9 no´lu taşınmazdaki katılma payı alacağına ilişkin olduğu, dolayısıyla borcun şikayete konu taşınmazın bedelinden doğduğu görülmüştür. Bu durumda İİK.nun 82/2. maddesi uyarınca borçlunun haczedilmezlik şikayetinde bulunması mümkün değildir.

O halde mahkemece borçlunun şikayetinin reddi gerekirken, yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK´nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.03.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

HACZİ CAİZ OLMIYAN MALLAR VE HAKLAR:

Madde 82 – (Değişik: 18/2/1965 - 538/46 md.)

Aşağıdaki şeyler haczolunamaz:

2. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Ekonomik faaliyeti, sermayesinden ziyade bedenî çalışmasına dayanan borçlunun mesleğini sürdürebilmesi için gerekli olan her türlü eşya,

3. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Para, kıymetli evrak, altın, gümüş, değerli taş, antika veya süs eşyası gibi kıymetli şeyler hariç olmak üzere, borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireyleri için lüzumlu eşya; aynı amaçla kullanılan eşyanın birden fazla olması durumunda bunlardan biri,

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için lüzumlu olan alat ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları,

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve yataklıkları,

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek mahsül için lazım olan tohumluğu,

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alat ve edevat,

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları,

12. (Değişik: 2/7/2012-6352/16 md.) Borçlunun haline münasip evi,

13. (Ek: 2/7/2012-6352/16 md.) Öğrenci bursları.

Medeni Kanunun 807 nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline munhasırdır.

 

 
Bugün Tekil: 85 Bugün Çoğul: 294 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640724 Toplam Çoğul: 4058819
        Dataişlem