,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TASARRUF İPTALİ DAVASINDA HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ İLE BORCUN DOĞACAĞI KURALI... / 30-01-2015
 TASARRUF İPTALİ DAVASINDA HACİZ İHBARNAMESİNİN TEBLİĞİ İLE BORCUN DOĞACAĞI KURALI...

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2014/10496

KARAR: 2014/14310

Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Hükmüne uyulan bozma ilamında, ...4.İcra Müdürlüğü’nün 2010/4437 esas sayılı takip dosyası açısından davalı İ...’in takip dosyasında asıl borçlu olmadığı halde asıl takip borçlusu B...’dan olan alacağı nedeniyle gönderilen haciz ihbarnamelerine itiraz etmemek suretiyle borçlu durumuna gelmiş olduğu, takipteki sorumluluğunun haciz ihbarnamesindeki miktar kadar olacağı, asıl borçlu B...’ın davalı İbrahim’den olan alacağının ne zaman doğduğu hususunun da araştırılarak davanın diğer şartları da değerlendirilmesi gereğine değinilmiştir.

Mahkemece bozmaya uyularak yapılan yargılama sonunda alacağın doğum tarihine ilişkin bir delil sunulmadığından haciz ihbarnamesinin tebliği üzerine borcun doğacağından hareketle belirtilen icra dosyası yönünden davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, davacı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA ve aşağıda dökümü yazılı 25,20 TL peşin harcın onama harcına mahsubuna 27.10.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 184 Bugün Çoğul: 438 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636008 Toplam Çoğul: 4047498
        Dataişlem