,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ÇEK ZAMANAŞIMININ DOLMASI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI / 10-02-2015
 ÇEK ZAMANAŞIMININ DOLMASI NEDENİYLE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11002

KARAR: 2013/20119

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Borçlu vekili icra mahkemesine başvurarak, haklarında çeke dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takibin kesinleşmesinden sonraki devrede oluşan zamanaşımı nedeniyle TTK´nun 726 ve İİK´nun 71 ve 33/a maddeleri uyarınca icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

TTK´nun 726 ve 730. maddelerinin göndermesi ile uygulanması gereken aynı Kanun´un 662 ve 663. maddelerinde zamanaşımını kesen sebepler sınırlı olarak sayılmıştır. Dava açılmasından kasıt kural olarak alacaklı tarafından açılan davalar olup, Hukuk Genel Kurulu´nun 21.11.1996 tarih ve 1996/684-805 sayılı kararında da benimsendiği üzere borçlunun açtığı menfi tespit davası da zamanaşımını keser.

...18.Asliye Ticaret Mahkemesi´nin 2012/41 Esas, 2012/148 Karar sayılı kararının incelenmesinde; davanın takipte taraf olmayan üçüncü kişi tarafından açılan menfi tespit davası olup, alacaklının davalı olmasına rağmen şikayetçi borçlunun davada taraf durumunda bulunmadığı görülmüştür. Buna göre muteriz borçlu tarafından açılmayan menfi tespit davasının zamanaşımını kesmesi mümkün değildir. Zira zamanaşımını kesecek olan icra takibinin borçlusu tarafından açılan menfi tespit davasıdır.

Bu durumda, mahkemece yukarıda açıklandığı üzere takibin kesinleşmesinden sonraki dönemde 10.11.2009 ile 15.12.2011 tarihleri arasında çek zamanaşımının dolması nedeniyle icranın geri bırakılmasına karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 30/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2656 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063888
        Dataişlem