,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İŞÇİNİN GÖZÜNÜ KAYNAK ALMASI, İŞE GİDEMEMESİ, DEVAMSIZLIK... / 10-02-2015
 İŞÇİNİN GÖZÜNÜ KAYNAK ALMASI, İŞE GİDEMEMESİ, DEVAMSIZLIK...

T.C.

YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2014/12684

KARAR NO. 2014/20227

KARAR TARİHİ. 5.11.2014

İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ

İŞYERİ DİSİPLİNİ VE İŞLEYİŞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN DAVRANIŞLAR

ÖZET : Davacının başka tarihlerde devamsızlık yapması, şahsi dosyasında işe geç gelme ve mazeretsiz ve izinsiz işe gelmeme nedeniyle tutulan tutanaklar ve verilen uyarılar dikkate alındığında davacının eylemleri işyeri disiplini ve işleyişini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğundan işverence yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayanmaktadır.

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı.

Dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davacının, devamsızlık yaptığı günlerden 02/11/2013 tarihinde davacının gözünü kaynak aldığından işe gelemediğini savunmasında belirttiği ve davalı tanıkları aynı zamanda tutanak tanığı olan H. T. ve K. S. tarafından davacının gözünü kaynak aldığına şahit olunduğu ifade edildiğinden 4857 sayılı Yasanın 25/2-g bendi kapsamında ardı ardına 2 iş günü ya da bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş gününde devamsızlık yapılması gerektiğinden devamsızlık nedenine dayanılarak iş sözleşmesinin haklı nedenle feshi şartları oluşmadığından mahkemenin davacının 02/11/2013, 15/11/2013, 27/11/2013 tarihlerinde izinsiz ve mazeretsiz olarak işyerine gelmemesi sebebiyle işverence 4857 sayılı Yasanın 25/2-9 maddesi gereğince haklı nedenle feshedildiğine ilişkin gerekçesi yerinde değilse de davacının 15 ve 27 Kasım 2013 tarihlerinde devamsızlık yapması, şahsi dosyasında işe geç gelme ve mazeretsiz ve izinsiz işe gelmeme nedeniyle tutulan tutanaklar ve verilen uyarılar dikkate alındığında davacının eylemleri işyeri disiplini ve işleyişini olumsuz yönde etkileyecek nitelikte olduğundan işverence yapılan fesih işleminin geçerli nedene dayandığının anlaşılmasına göre,

SONUÇ : Davacının yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddiyle sonucu bakımından doğru olan kararın bu gerekçe ile ONANMASINA, davacıdan temyiz harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, 05.11.2014 gününde oybirliğiyle KESİN olarak karar verildi.

 
Bugün Tekil: 187 Bugün Çoğul: 500 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636011 Toplam Çoğul: 4047560
        Dataişlem