,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
MÜKELLEFİYET LİSTESİNİN DÜZENLENMEMESİ, İHALENİN FESHİ SEBEBİ DEĞİLDİR. / 10-02-2015
 MÜKELLEFİYET LİSTESİNİN DÜZENLENMEMESİ, İHALENİN FESHİ SEBEBİ DEĞİLDİR.

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/11913

KARAR: 2013/19939

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine yürütülen kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte borçlu, taşınmazlar üzerindeki haczin İİK.´nun 106-110. maddeleri gereğince düştüğünü, taşınmazların tapu kaydında ipotek şerhi olmasına rağmen mükellefiyetler listesi yapılmadığını, kıymet takdirinde taşınmazlar üzerindeki ipoteğin taşınmazların değerine etkisinin araştırılmadığını, icra müdür yardımcısının nizamnamenin 4. maddesine göre ihale yapma yetkisinin bulunmadığını, (3) nolu bağımsız bölümün artırma tutanağında başlangıç ve bitiş saatinin yazılmadığını, taşınmazların tapu kaydındaki ipoteğin artırma şartnamesinde gösterilmediğini,alacaklı vekilinin ihale anında vekaleten mal alma yetkisi bulunup bulunmadığının araştırılmadığını ileri sürerek ihalelerin feshini talep etmiştir.

Mahkemece taşınmazların 31.08.2009 tarihinde haczedildiği, ancak satış avansının 30.04.2012 tarihinde yatırıldığı, 02.05.2012 tarihinde talimat dosyasına intikal ettiği, satış talebinin süresinde olmasına rağmen satış masrafının 2 yıllık süre içerisinde yatırılmadığı , ihalenin başlangıç ve bitiş tarihinin artırma tutanağına yazılmadığı ,ipotekli taşınmazla ilgili mükellefiyetler listesi hazırlanmadığı belirtilerek ihalenin feshine karar verilmiştir.

Somut olayda ; taşınmazların 31.08.2009 tarihinde haczedildiği, 01.08.2011 tarihinde satış talep edildiği, talebin devamı incelendiğinde 01.08.2011 tarih ve 18929 nolu tahsilat makbuzu ile 43,00TL, 01.08.2011 tarih ve 18930 nolu tahsilat makbuzu ile de 43,00TL masraf yatırıldığı, böylece 2 yıllık süre içerisinde satış masrafının yatırıldığı anlaşıldığından mahkemenin İİK.´nun106-110. maddelerine ilişkin fesih gerekçesi isabetsizdir.

Yine artırma tutanakları incelendiğinde; ihale tarihinin tutanaklarda belirtildiği, (3) nolu bağımsız bölüme ilişkin artırma tutanağının üst kısmında yazılı “10.10-10.15” ibaresi ile ihalenin başlangıç ve bitiş saatlerinin gösterildiği, (2) nolu bağımsız bölüme ilişkin artırma tutanağının ise alt ve üst kısmında ihalenin başlangıç ve bitiş saatlerinin gösterildiği anlaşıldığından mahkemenin bu yöne ilişkin fesih gerekçesi de doğru değildir.

İİK.nun 134.maddesinde ihalenin fesih nedenleri açıkça gösterilmiştir. Buna göre ihalenin, "BK.nun 226.maddesinde yazılı sebepler", "satış ilanının tebliğ edilmemiş olması", "satılan malın esaslı niteliklerindeki hata" ve "ihaledeki fesat" nedenleriyle feshedileceğine değinilmiştir.

İhalenin fesih nedenleri, gerek doktrinde ve gerekse Yargıtay uygulamasında;

1-İhaleye fesat karıştırılmış olması,

2-Arttırmaya hazırlık aşamasındaki hatalı işlemler,

3-İhalenin yapılması sırasındaki hatalı işlemler,

4-Alıcının taşınmazın önemli nitelikleri hakkında hataya düşürülmüş olması şeklinde sıralanabilir.

Somut olayda mahkemece, mükellefiyetler listesinin hazırlanmadığı da gerekçe gösterilerek ihalenin feshine karar verilmiş ise de, mükellefiyetler listesinin düzenlenmemesi yukarıda açıklanan fesih nedenleri arasında yer almamaktadır. Diğer taraftan mükellefiyetler listesinin düzenlenmemesi borçlu lehine bir durum oluşturmaktadır. Belirtilen nedenlerle mahkemenin mükellefiyetler listesine ilişkin fesih gerekçesi de yerinde görülmemiştir.

Bu durumda mahkemece borçlunun ileri sürdüğü diğer fesih sebepleri incelenerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ve yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 28.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 240 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058765
        Dataişlem