,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE AÇILAN TAKİP, AÇILMAMIŞ SAYILIR MI? / 11-02-2015
 YETKİSİZ İCRA DAİRESİNDE AÇILAN TAKİP, AÇILMAMIŞ SAYILIR MI?

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/8390

KARAR: 2013/17882

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

HMK.nun 20. maddesi gereğince görevsizlik veya yetkisizlik kararı verilmesi üzerine davacının karşı tarafa görevli veya yetkili mahkemede tebligat yaptırması zorunludur.

Bu karar verildiği anda kesin ise bu tarihten, süresi içinde kanun yoluna başvurulmayarak kesinleşmiş ise kararın kesinleştiği tarihten; kanun yoluna başvurulmuşsa bu başvurunun reddi kararının tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde kararı veren mahkemeye başvurarak dava dosyasının görevli ya da yetkili mahkemeye gönderilmesini talep etmesi gerekir. Aynı kural takip hukukunda da geçerlidir.

Somut olayda, alacaklı tarafından yetkisiz Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü´nün icra dairesinde 15.05.2012 tarihinde takibe başlanılmış, borçlunun süresinde yetki itirazı üzerine Bakırköy 2. İcra Mahkemesi´nin 2012/894 E. 2012/1094 K. sayılı 19.07.2012 tarihli kararı ile Bakırköy İcra Dairesinin yetkisizliğine talep halinde dosyanın yetkili Ankara İcra Dairesine gönderilmesine karar verildiği, kararın 28.08.2012 tarihinde kesinleştiği anlaşılmıştır.

Alacaklı vekilinin ise HMK.nun 20.maddesinde öngörülen iki haftalık yasal süreden sonra 25.09.2012 tarihinde Bakırköy 12. İcra Müdürlüğü´ne başvurarak dosyanın yetkili Ankara İcra Müdürlüğüne gönderilmesini istediği görülmüştür.

Bu durumda, mahkemece, kamu düzeni ile ilgili olan HMK.nun 20. maddesi uyarınca re´sen takibin açılmamış sayılmasına karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2663 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063895
        Dataişlem