,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
DİRENME KARARINDA HÜKÜM SONUCUNUN YER ALMAMASI YASAYA AYKIRIDIR. / 12-02-2015
 DİRENME KARARINDA HÜKÜM SONUCUNUN YER ALMAMASI YASAYA AYKIRIDIR.

T.C.

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU

ESAS NO. 2013/9-1224

KARAR NO. 2014/799

KARAR T. 15.10.2014

ÖZET:

Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı HMK` nın 297. maddesinde belirtilmiş olup hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

HMK`nın 294. maddesinin 3 fıkrasında “Hükmün tefhimi herhalde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur” hükmüne yer verilmiştir.

Bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisi de açıklanan kurallara uygun düşmez.

Usulün öngördüğü anlamda oluşturulmuş bir hüküm olmadığı gibi, direnme kararlarını denetleyen Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenebilecek nitelikte teknik anlamda bir direnme hükmü de bulunmamaktadır.

Taraflar arasındaki " Kıdem, İhbar Tazminatı " davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gebze 2. İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne verilen 19/01/2010 gün ve 2007/26 E., 2010/17 K. sayılı kararın incelenmesi davalı-karşı davacı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi`nin 15/10/2012 gün ve 2010/25730. E. 2012/34442 K. sayılı ilamıyla bozulmuş, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu`nca dosya üzerinde yapılan ön inceleme sonrasında gereği görüşüldü:

Mahkeme kararlarında nelerin yazılacağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`nun 297. maddesinde belirtilmiştir. Hüküm sonucu kısmında gerekçeye ait her hangi bir söz tekrar edilmeksizin isteklerin her biri hakkında verilen hükümle, taraflara yüklenen borç ve tanınan hakların sıra numarası altında açık, şüphe ve tereddüt uyandırmayacak şekilde gösterilmesi gerekir.

6100 sayılı HMK`nun 294. maddesinin 3 fıkrasında ise “Hükmün tefhimi herhalde hüküm sonucunun duruşma tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur” hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, bozma kararı ile ilk hüküm hayatiyetini yitirdiğinden ona atıf suretiyle hüküm tesisinin yukarıda açıklanan kurallara uygun düşmeyeceği de aşikardır.

Nitekim Yargıtay`ın yerleşmiş görüşü de bu yöndedir ( HUKUK GENEL KURULU`NUN 19.6.1991 GÜN 1991/2-323-391 SAYILI; HUKUK GENEL KURULU`NUN 10.09.1991 GÜN 281-415 SAYILI; HUKUK GENEL KURULU`NUN 25.9.1991 GÜN 355-440 SAYILI; HUKUK GENEL KURULU`NUN 05.12.2007 GÜN 2007/3-981-936 SAYILI; HUKUK GENEL KURULU`NUN 23.01.2008 GÜN 2008/14-29-4 SAYILI; HUKUK GENEL KURULU`NUN 05.10.2011 GÜN 2011/20-607-604 KARARLARI ).

Somut olaya gelince; mahkemece aslolan kısa kararda yukarıda açıklanan mevzuata uygun hüküm fıkrası oluşturulmamış sadece "önceki kararda direnilmesine" denilmekle yetinilmiştir.

Bu durumda, yukarıda açıklanan ilkeler çerçevesinde usulün öngördüğü anlamda oluşturulmuş bir hüküm bulunmadığı gibi, direnme kararlarını denetleyen Hukuk Genel Kurulu tarafından incelenebilecek nitelikte teknik anlamda bir direnme hükmü de bulunmadığı her türlü duraksamadan uzaktır.

Şu durumda mahkemece yapılacak iş; dosya kapsamı dikkate alınarak taraflara yüklenen borç ve tanınan hakkın sıra numarası altında belirtildiği açık, infazda şüphe ve tereddüt uyandırmayacak biçimde, usulün aradığı niteliklere haiz kısa karar ve buna uygun gerekçeli karar oluşturulmasıdır.

Mahkemenin, yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan biçimde usulün öngördüğü niteliklere haiz bulunmayan kısa kararı ve gerekçeli kararın hüküm kısmı usul ve yasaya uygun değildir.

Direnme kararının bu nedenle bozulması gerekmiştir.

SONUÇ : Direnme kararının yukarıda gösterilen nedenden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu`na eklenen “Geçici madde 3” atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı H.U.M.K.`nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, bozma nedenine göre sair temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına, istek halinde temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine, aynı Kanun`un 440/III. maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 15.10.2014 gününde oybirliği ile karar verildi.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 185 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058710
        Dataişlem