,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
SATIN ALINAN MÜLKÜN AYIPLI OLMASI HALİNDE BEDELİN İADESİ GEREKİR.(KİRA KAYBI İSTENEMEZ) / 16-02-2015
 SATIN ALINAN MÜLKÜN AYIPLI OLMASI HALİNDE BEDELİN İADESİ GEREKİR.(KİRA KAYBI İSTENEMEZ)

T.C.

YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİ

Esas no. 2013/24592

Karar no. 2014/4777

Karar Tarihi. 24.2.2014

ÖZET : Davacı davalıdan satın aldığı taşınmazlar ile ilgili sözleşmenin feshedildiğini ileri sürerek ödediği bedelin iadesi ile taşınmazı kullanamadığından bahisle kira kaybının tahsili istemi ile dava açmıştır. Akdi fesheden davacı taşınmaz değeri dışında bir talepte bulunamaz. Kira kaybına yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki alacak davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü:

Davacı, davalıdan iki adet işyeri satın aldığını,iş yerlerinin süresinde teslim edilmediği gibi yaptığı incelemede tavanın aktığı,tabanının çöktüğü,duvarlarında çatlak olduğu, elektriğinin olmadığı, eksikliklerin giderilmediğini bu nedenle sözleşmenin fesih edildiğini ileri sürerek fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydı ile ödediği bedel için 130,000,00 Tl ile kira kaybı için 500,00 Tl’nin tahsilini istemiştir.

Davalı davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece, davacının alacak davasının kabulüne, dava dilekçesi ile talep edilen ve inşaat mühendisi bilirkişi ahmet bayhan, hukukçu hesap uzmanı bilirkişi avukat, mülk bilir kişi tarafından verilen 25.06.2012 tarihli ek rapor doğrultusunda tespit edilen ve dosya kapsamına göre de sübut bulan ıslahla artırılarak talep edilen toplam 292.629,44. TL toplam alacağın açılımı olan iade edilmesi gereken 150.610,52.tl alacağın (130.000,00.tl.lık kısmına dava tarihi olan 16.08.2011 tarihinden itibaren, 20.610,52.tl. lık kısmına ıslah tarihi olan 27.06.2012 tarihinden itibaren) yasal faizi ile birlikte, kira kazanç kaybı olan 142.018,92.tl alacağın (500,00.tl.lık kısmına dava tarihi olan 16.08.2011 tarihinden itibaren, 141.518,52 TL lık kısmına ıslah tarihi olan 27.06.2012 tarihinden itibaren) yasal faizi ile birlikte davalıdan tahsiline,karar

verilmiş;hüküm, davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazlarının reddi gerekir.

2-Davacı davalıdan satın aldığı taşınmazlar ile ilgili sözleşmenin fesih edildiğini ileri süre rek ödediği bedelin iadesi ile taşınmazı kullanamadığından bahis ile kira kaybının tahsili istemi ile eldeki davayı açmıştır. Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş isede akdi fesheden davacı taşınmaz değeri dışında bir talepte bulunamaz. Mahkemece kira kaybına yönelik istemin reddine karar verilmesi gerekirken yanlış değerlendirme sonucu bu talebinde kabulü usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda birinci bent gereğince diğer temyiz itirazlarının reddine, ikinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 184 Bugün Çoğul: 444 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636008 Toplam Çoğul: 4047504
        Dataişlem