,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TRAFİK KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDE, BELEDİYENİN HİZMET KUSURU OLMASI HALİNDE İDARİ YARGI GÖREVLİDİR. / 19-02-2015
 TRAFİK KAZASI SONUCU MADDİ TAZMİNAT İSTEMİNDE, BELEDİYENİN HİZMET KUSURU OLMASI HALİNDE İDARİ YARGI GÖREVLİDİR.

T.C.

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ

ESAS N. 2014/12617

KARAR N. 2014/11090

KARAR T. 10.7.2014

ÖZET : Dava, trafik kazasına dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir. Somut olayda, davacının işleten/sürücüsü olduğu aracın hasarlanmasına neden olan kazada davalı Belediyenin sorumluluğunda olduğu iddia edilen bariyer sistemindeki gerekli bakım ve düzenlemeyi yapmayan Büyükşehir Belediyesi aleyhine hizmet kusuruna dayanılarak dava açıldığından, mahkemece, adli yargının yargı yolu bakımından görevsiz bulunması sebebiyle davalı yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekir.

Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kısmen kabul kısmen reddine dair verilen hükmün süresi içinde davalı Konya Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkiline ait ve idaresindeki araçla hemzemin geçitten geçmek istediğini, ancak davalı Belediye tarafından yapılan ve otomatik olarak çalışan bariyerin çalışmıyor olması sebebiyle geçişi sırasında davalı TCDD’ye ait balas regülatör aracının çarpması sonucu aracının hasarlandığını belirterek fazlaya dair haklarını saklı tutarak 30.000,00.-TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle tahsilini istemiştir.

Davalı Konya Büyükşehir Belediyesi vekili, idari yargı yerinin görevli olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Davalı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü vekili, tamamen davacının kusurlu olduğunu belirterek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlara ve benimsenen bilirkişi raporuna göre; davalı Belediye’nin %75, davacının %25 kusurlu olduğu kabul edilerek davanın kısmen kabul kısmen reddiyle davalı TCDD yönünden davanın reddine, 22.500,00.-TL maddi tazminatın Konya Büyükşehir Belediyesi’nden tahsiline karar verilmiş; hüküm, davalı Konya Büyükşehir Belediyesi vekili tarafından temyiz edilmiştir.

1- )Dava, trafik kazasına dayalı maddi tazminat istemine ilişkindir.

Bir kamu hizmeti görmekle yükümlü davalı idare Konya Büyükşehir Belediyesi’ne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Yasası’nın 10. maddesinde karayollarında mal ve can güvenliği yönünden gerekli işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırma görevleri verilmiş bulunmaktadır. Belediyeler kamu tüzel kişileri olup, görmekle yükümlü bulundukları kamu hizmetleri sırasında verdikleri iddia olunan zararlardan dolayı sorumlulukları özel hukuk hükümlerine tabi değildir. Kamu tüzel kişilerinin, yasalar tarafından kendilerine verilen görev ve yetkileri kullanırken oluşan zararlar niteliği itibariyle hizmet kusurundan kaynaklanmakta olup, bu zararların tazmini amacıyla anılan idarelere karşı hizmet kusurlarına dayanılarak 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 2. maddesi hükmü uyarınca, idari yargı yerinde tam yargı davası ikame edilmesi gerekmektedir.

Somut olayda, davacının işleten/sürücüsü olduğu aracın hasarlanmasına neden olan kazada davalı Belediyenin sorumluluğunda olduğu iddia edilen bariyer sistemindeki gerekli bakım ve düzenlemeyi yapmayan Konya Büyükşehir Belediyesi aleyhine hizmet kusuruna dayanılarak dava açıldığından, mahkemece, adli yargının yargı yolu bakımından görevsiz bulunması sebebiyle davalı yönünden dava dilekçesinin reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

2- )Bozma nedenine göre davalı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Yukarıda ( 1 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün BOZULMASINA, ( 2 ) numaralı bentte açıklanan sebeplerle davalı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı vekilinin diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına peşin alınan harcın istenmesi halinde temyiz eden davalı Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na iadesine, 10.07.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 181 Bugün Çoğul: 413 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636005 Toplam Çoğul: 4047473
        Dataişlem