,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İCRA TAKİBİNEN ÖNCE İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMIŞSA, YETKİLİ İCRA DAİRESİ NERESİDİR? / 19-02-2015
 İCRA TAKİBİNEN ÖNCE İHTİYATİ HACİZ KARARI ALINMIŞSA, YETKİLİ İCRA DAİRESİ NERESİDİR?

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/8898

KARAR: 2013/17867

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından ...1. Asliye Hukuk Mahkemesi´nce verilen ihtiyati haciz kararına istinaden ...1. İcra Dairesi´nde bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibi başlatılmıştır. Örnek 10 numaralı ödeme emrinin tebliği üzerine borçlular, icra mahkemesine yaptıkları başvuru ile, yetki itirazı ile birlikte alacaklının yetkili hamil olmadığını ileri sürerek takibin iptalini istemişlerdir.

Somut olayda takip dosyasının incelenmesinde borçlulardan Y...´e örnek 10 nolu ödeme emrinin 20.06.2012 tarihinde tebliğ edildiği görülmektedir. İİK.´nun 168/3. maddesi gereğince şikayet ya da borca itirazın yasal 5 günlük süre içerisinde icra mahkemesine yapılması gerekir. Bu süre kamu düzenine ilişkin olup hak düşürücü süre niteliğinde olduğundan, mahkemece re´sen gözetilmelidir. Somut olayda, borçluya gönderilen örnek 10 numaralı ödeme emri 20.06.2012 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlu ise icra mahkemesine başvuru dilekçesini 27.06.2012 tarihinde harcını yatırmak suretiyle vermiştir. Borçlunun icra mahkemesine başvurusu yukarıda açıklanan madde hükmü karşısında yasal süresinde değildir. Bu durumda mahkemece borçlu Y...G....´in yetkiye itirazının süresinde olmadığından reddine karar verilmesi yerine işin esasının incelenmesi ile kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.

Başvurusu yasal sürede olan diğer borçlu şirket yönünden ise;

İİK.nun 50. maddesinin göndermesi ile icra takiplerinde de uygulanan 1086 Sayılı HUMK.nun 12.maddesinde yazılı ihtiyati haciz kararı veren mahkemenin bulunduğu yer mahkemelerinin yetkili olduğuna ilişkin düzenlemeye, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren HMK´da yer verilmemiştir. Ancak ihtiyati haciz kararının icrasını düzenleyen İİK.nun 261.maddesi halen yürürlüktedir. Anılan maddenin birinci fıkrasına göre alacaklı ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren 10 gün içinde haciz veren mahkemenin yargı çevresi içerisindeki icra dairesinden kararın infazını istemeye mecburdur. Aksi halde ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar. Bu hüküm kendi içinde yetki kuralını da bulundurmakta olup, ihtiyati haciz kararını veren yer icra müdürlüğünün yetkili olduğunun kabulü zorunludur.

Somut olayda, Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi´nden alınan 01.06.2012 tarih ve 2012/136 D.İş sayılı ihtiyati haciz kararına istinaden, borçlu hakkında ayın gün Fethiye 1. İcra Müdürlüğü´nde asıl takibe geçilmiştir. Buna göre İİK.nun 261. maddesi hükmü doğrultusunda alacaklının ihtiyati haciz kararını veren mahkemenin bulunduğu icra dairesinde icra takibini başlatmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan, borçlu tarafça ihtiyati haciz kararına itiraz edildiği veya anılan kararın kaldırıldığı da ileri sürülmemiştir.

O halde, mahkemece alacaklının takibe Fethiye 1. Asliye Hukuk Mahkemesi´nden alınan ihtiyati haciz kararı ile başladığı ve dolayısıyla Fethiye İcra Dairesi´nin itiraz eden borçlular yönünden yetkili olduğu nazara alınarak, borçlu şirket yönünden de yetki itirazının bu nedenle reddine ve şikayetinin incelenmesine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 432 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049857
        Dataişlem