,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ DURDURULMASI HALİNDE ASIL ALACAK ÜZERİNDEN TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR. / 19-02-2015
 İCRA TAKİBİNİN GEÇİCİ DURDURULMASI HALİNDE ASIL ALACAK ÜZERİNDEN TAZMİNATA HÜKMEDİLMELİDİR.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/8899

KARAR: 2013/17866

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki taraflarca istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1- Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Alacaklının katılma yolu ile yapmış olduğu temyize ilişkin dilekçesinin kaydının olmadığı gibi harcının da yatırılmadığı anlaşıldığından temyiz dilekçesinin REDDİNE,

2- Borçlunun temyiz itirazlarının incelenmesinde;

 

Borçlunun icra mahkemesine başvurusunda imzaya itirazının yanında borca ve borcun tüm fer´ilerine itiraz ettiği halde mahkemece anılan itirazlar yönünden inceleme yapılmaması ve olumlu ya da olumsuz bir karar verilmemesi isabetsizdir.

Öte yandan, İİK.nun 170/3.maddesi uyarınca takip geçici olarak durdurulmuş ise itirazın reddi halinde borçlunun tazminata ve para cezasına mahkum edileceği hükmü düzenlenmiştir. Somut olayda 04.05.2011 vadeli 7.600,00 TL miktarlı senede dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla yapılan takipte, alacaklı 7.600 TL asıl alacak ile birlikte 8.562,91 TL toplam alacak üzerinden takibe geçmiş olup imzaya itiraz üzerine takip mahkemenin tedbir kararıyla durdurulmuştur. Yapılan yargılama sonunda mahkemece imzaya itirazın reddine karar verilmiş, ayrıca takip durdurulduğundan takip konusu üzerinden %20 tazminata hükmedilmiştir. Yukarıda anılan madde hükmüne göre para cezası asıl alacak üzerinden verilmesi gerekirken takip konusu alacağın tamamı üzerinden verilmesi doğru değildir. Diğer taraftan her ne kadar hükümde para cezasının asıl alacak üzerinden verildiği belirtilmiş ise de hesaplamanın toplam alacak üzerinden yapılarak 856,30 TL para cezasına hükmedilmesi de isabetsiz olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK´nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 09/05/2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 279 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058804
        Dataişlem