,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNDE HANGİ FAİZ ORANI ESAS ALINIR. / 19-02-2015
 BONOYA DAYALI İCRA TAKİBİNDE HANGİ FAİZ ORANI ESAS ALINIR.

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi

ESAS: 2013/11121

KARAR: 2013/17818

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının temyizine ilişkin dilekçenin reddini mutazammın 27.11.2012 tarih, 17323/35104 sayılı daire ilamının müddeti içinde tashihen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Sair karar düzeltme istemleri yerinde değil ise de;

Alacaklı tarafından başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takipte, borçlunun icra mahkemesine yaptığı İİK´nun 106 ve 110.Maddeleri uyarınca haczin düştüğü ve alacağın zamanaşımına uğradığı şikayetinin reddedildiği, bu kararın borçlu tarafından temyiz edilmesi üzerine, Dairemizce, borçlunun temyiz dilekçesinin, mahkeme kararının kesin nitelikte bulunduğundan reddine karar verildiği anlaşılmıştır.

İİK.363. maddesine göre icra mahkemesinin kararlarına karşı temyiz yoluna başvuru süresi kararın tefhim veya tebliğinden itibaren on gündür. Buna göre borçlunun temyiz başvurusu yasal sürededir. Dairemizin 27.11.2012 tarihli, 2012/600 E, 2012/358 K sayılı temyiz dilekçesinin mahkeme kararının kesin nitelikte olduğundan reddine ilişkin kararının, İİK´nun 106-110. maddeleri gereğince haczin düştüğüne ilişkin şikayete yönelik mahkeme kararı İİK´nun 363. maddesine göre kesin nitelikte bulunduğundan Dairemizin bu yöne ilişkin temyiz dilekçesinin reddine dair kararı yerinde ise de; Şikayetçinin takip sonrasına ilişkin zamanaşımı şikayeti temyizi kabil kararlardan olduğundan, Dairemizin borçlunun bu şikayeti hakkında ki temyiz isteminin reddine ilişkin kararının kaldırılarak, mahkemenin 13.04.2012 tarih ve 2012/600E.´012/358K sayılı kararına yönelik temyiz itirazlarının incelemesine geçildi;

Borçlu şikayet dilekçesinde zamanaşımı şikayetinde de bulunmuş olup, mahkemece bu hususta olumlu-olumsuz bir karar verilmemesi isabetsiz olup, mahkeme kararının bu nedenle bozulmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçlunun karar düzeltme isteminin kısmen kabulü ile Dairemizin 27.11.2012 tarih ve 2012/600 E, 2012/358 K.sayılı temyiz dilekçesinin reddi kararının borçlunun zamanaşımı şikayeti yönünden kaldırılmasına mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 09.05.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2658 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063890
        Dataişlem