,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BOŞANMA DAVASINDA ,EŞİNİN DOĞUMUYLA İLGİLENMEYEN KOCANIN KUSURLUDUR. / 21-02-2015
 BOŞANMA DAVASINDA ,EŞİNİN DOĞUMUYLA İLGİLENMEYEN KOCANIN KUSURLUDUR.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2014/25248

KARAR: 2014/25413       

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı tarafından, kusur belirlemesi, tazminatlar ve çocuk için hükmedilen nafakaların miktarı yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davacı (kadın)´ın aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Mahkemece taraflar eşit kusurlu kabul edilerek boşanmaya karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden davalı (koca)´nın ...4. Aile Mahkemesinin 2009/15 esas, 2011/439 karar sayılı dosyası ile açmış olduğu boşanma davasının kadının kusurunun kanıtlanamamış olması sebebiyle reddedildiği, kararın 15.06.2011 tarihinde kesinleştiği ve tarafların bu davadan sonra bir araya gelmedikleri anlaşılmaktadır.

Ayrılık döneminde gerçekleşen yeni bir olayın varlığı ispatlanmış değildir. Gerçekleşen bu durum karşısında boşanmaya sebep olan olaylarda birlik görevlerini yerine getirmeyen, eşinin doğumuyla ilgilenmeyen ve eşine bağırmak suretiyle aşağılayan davalı (koca)´nın tamamen kusurlu olduğunun kabulü gerekir (TMK m. 174/1-2). Durum böyle olduğu halde, davacı (kadın)´ın eşit kusurlu olduğunun kabulü ve bu hatalı kusur belirlemesine bağlı olarak maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda 2. bentte gösterilen sebeple kusur belirlemesi, maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddi yönünden davacı (kadın) yararına BOZULMASINA, bozma kapsamı dışında kalan temyize konu bölümlerinin ise yukarıda 1. bentte gösterilen sebeple ONANMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.

YARGITAY 2.HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/9512

KARAR: 2014/1559

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm, davacı (kadın) tarafından kusur belirlemesi ve tazminat taleplerinin reddi yönünden temyiz edilerek; temyiz incelemesinin duruşmalı olarak yapılması istenilmekle; duruşma için belirlenen 28.01.2014 günü temyiz eden davacı C... vekili Av... ve karşı taraf davalı İ... vekili Av... geldiler. Gelenlerin konuşması dinlendikten sonra işin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya bırakılması uygun görüldü. Bugün dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Mahkemece, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında taraflar "eşit kusurlu" kabul edilerek boşanmalarına karar verilmiştir. Yapılan soruşturma ve toplanan delillerden, davacı kadının, eşinin hasta olan babası ile ilgilendiği, ayrıca davalı kocanın erkek kardeşinin beş altı ay süre ile ortak konutta taraflarla birlikte yaşadığı anlaşılmakla , davacı kadının kocanın ailesini istemediğine ilişkin tespit yerinde değildir.

Taraflar arasında ayrılığa neden olan en son hadise; davalı kocanın güven sarsıcı davranışlarda bulunması ve kendisini başka bir kadınla gören hamile eşinin yakasından tutarak iteklemesinden ibarettir. Güven sarsıcı davranışlarda bulunan, eşine fiziksel şiddet uygulayan ve eşinin hamileliği ile ilgilenmeyen davalı koca boşanmaya neden olan olaylarda tamarnen kusurludur. Hal böyleyken tarafların eşit kusurlu kabul edilmesi ve belirlenen bu hatalı kusur durumuna göre davacının maddi ve manevi tazminat taleplerinin (TMK.md.174/1-2) reddine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple kusur belirlemesi ve tazminatlar yönünden BOZULMASINA, duruşma için takdir olunan 1100.00 TL. vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle karar verildi.
 
Bugün Tekil: 186 Bugün Çoğul: 472 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636010 Toplam Çoğul: 4047532
        Dataişlem