,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
CARİ NAFAKA VE BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞININ ¼ HACZEDİLEBİLİR. / 21-02-2015
 CARİ NAFAKA VE BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞININ ¼ HACZEDİLEBİLİR.

YARGITAY 8. Hukuk Dairesi

ESAS N: 2013/16403

KARAR N: 2014/3173       

KARAR T. 24.02.2014

Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davalı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire´ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi borçlu vekili; tarafların boşanmalarına ilişkin ilam ile borçlunun eşine 80.000 TL tazminat ve aylık 3.000 TL nafakaya hükmedildiğini, borçlunun tek geliri olan Sosyal Güvenlik Kurumu´ndan aldığı emekli maaşına haciz konulduğunu, ancak borçlunun bu durumda yaşayacak gücünün kalmadığını, geçinemediğini aylığının 1/4´ nü aşan kısmına ilişkin haczin kaldırılması taleplerinin, İcra Müdürlüğünce reddedildiğini 24/04/2013 tarihli ret kararının iptaline, borçlunun emekli aylığının 1/4´nü aşan kısmına ilişkin haczin kaldırılmasını, fazla kesilen paranın taraflarına veya SGK´na iade edilmesini talep etmiştir.

Borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatıldığı, borçlunun SGK´dan almakta olduğu emekli maaşına konulan haczin kaldırılması istemiyle icra mahkemesine başvurduğu anlaşılmış olup, bu hali ile talep İİK´nun 82/1.maddesi ile 5510 sayılı Yasa´nın 93.maddesine dayalı haczedilmezlik şikayetidir.

5510 sayılı Yasa´nın 93.maddesinde; "Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler, 88. maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir" düzenlemesi yer almaktadır.

Takip dayanağı nafaka alacağı olup adi alacak değildir ve borçlunun maaşının haczi kabildir. Bu nedenle işleyecek aylık nafakanın tamamı üzerinden maaş üzerine haciz konulmasında yasaya aykırılık yoktur. Ancak birikmiş nafaka alacağı için genel nitelikteki düzenleme olan İİK´nun 83.maddesinin uygulanması zorunludur.

İİK´nun 83.madde hükümlerine göre, borçlunun ve ailesinin geçimi için İcra Müdürlüğü´nce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümü haczedilebilir. Bu miktar 1/4´den az olamaz.

O halde borçlunun emekli maaşı işleyecek nafaka alacağının tamamı ve birikmiş nafaka alacağı bakımından 1/4´ü oranında haczedildiğine göre; Mahkemece şikayetin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulüne hükmün İİK´nun 366 ve 6100 sayılı HMK´nun Geçici 3. maddesi yollamasıyla 1086 sayılı HUMK´nun 428. maddesi uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK´nun 388/4. (HMK m.297/ç) ve İİK´nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine ve 24,30 TL harcın temyiz edene iadesine, 24.02.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

NAFAKA BORCU NEDENİYLE EŞİN SGK EMEKLİ MAAŞINA HACİZ KONULMASI

NAFAKA VE TAZMİNAT BORÇLARI ADİ ALACAK SINIFINDA OLDUĞUNA GÖRE EMEKLİNİN MUVAFAKAT´İ OLMADAN KESİLMESİ BİR ACAYİP DEĞİLMİ.?

Kesile bileceğine dairde yargıtay kararları mevcut ve lakin buda gerçekten insanı mağdur eder.

T.C.

YARGITAY

8. HUKUK DAİRESİ

ESAS NO. 2013/14404

KARAR NO. 2013/12866

KARAR TARİHİ. 23.9.2013

BİRİKMİŞ NAFAKA ALACAĞI İÇİN EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE HACİZ KONULMASI ( Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği - 1/4 Yerine Tamamı Üzerine Haciz Konulduğundan Şikayetin Kısmen Kabulü Yönünde Karar Verilmesi Gerektiği )

EMEKLİ MAAŞI ÜZERİNE KONAN HACİZ ( Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği - Birikmiş Nafaka Yönünden Maaşın Tamamı Üzerine Haciz Konulduğu Nazara Alınarak Şikayetin Kısmen Kabulü Gerekirken Haczedilmezlik Şikayetinin Tümden Reddi Hatalı Olduğu )

HACZEDİLEMEZLİK ŞİKAYETİ  (Borçlunun Birikmiş ve Devam Eden Nafaka Alacağı İçin Emekli Maaşı Üzerine Haciz Konulması Talebi Üzerine Maaşın Tamamı Üzerine Konulduğu - Birikmiş Nafaka İçin Emekli Maaşından 1/4 Oranında Kesinti Yapılabileceği )

5510/m.93

ÖZET : Borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklının talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Birikmiş nafaka için emekli maaşından ¼ oranında kesinti yapılabilir. Takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın ¼´ü yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki davacı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden Daire´ye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 5510 sayılı Yasa´nın 93. maddesi; "Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88´inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.´´ hükmüne göre, nafaka borçları için haczedilmezlik kuralı uygulanmaz. Yine birikmiş nafaka borçları için emekli maaş haczinde de uygulanması gerekli, İİK´nun 83. maddesinde; borçlunun ve ailesinin geçimi için icra müdürlüğünce zorunlu olarak taktir edilen miktar tenzil olunduktan sonra kalan bölümünün haczedilebileceği ve bu miktarın maaşın ¼´ünden az olamayacağı belirtilmiştir.

Somut olayda borçlu aleyhine birikmiş ve devam eden aylar nafakasının tahsili amacıyla ilamlı takip başlatılmış, alacaklı vekilinin 14.11.2012 tarihli talebiyle; borçlunun birikmiş ve devam eden nafaka alacağı için emekli maaşı üzerine haciz konulması talebi üzerine, İcra Müdürlüğü´nce talep gibi işlem yapılmasına karar verilmiştir. Bu haliyle haciz birikmiş nafaka yönünden de emekli maaşının tamamı üzerine konulmuştur. Borçlu vekilinin bu işleme karşı şikayeti üzerine İcra Mahkemesi´nce, borçlunun emekli maaşında işleyen nafakanın kesilmesi ve geri kalan kısmından da birikmiş nafaka için ¼ oranında kesinti yapılmasının mümkün olduğu, icra dosyasında da bu şekilde kesinti yapıldığı gerekçesiyle şikayetin reddine karar verilmiştir.

Yukarıda açıklanan yasal düzenlemeler nazara alındığında ve Mahkemenin kabulünde de olduğu üzere, birikmiş nafaka için emekli maaşından 1/4 oranında kesinti yapılabilir.

Bu durumda Mahkemece, takip dosyasında birikmiş nafaka yönünden maaşın 1/4´ü yerine tamamı üzerine haciz konulduğu nazara alınarak şikayetin kısmen kabulü yönünde hüküm tesisi gerekirken, haczedilmezlik şikayetinin tümden reddine karar verilmesi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, Mahkeme Kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK´nun 366. ve HUMK´nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, taraflarca HUMK´nun 388/4. ( HMK m.297/ç ) ve İİK´nun 366/3. maddeleri gereğince Yargıtay Daire ilamının tebliğinden itibaren ilama karşı 10 gün içinde karar düzeltme isteğinde bulunulabileceğine, 23.09.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 184 Bugün Çoğul: 442 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636008 Toplam Çoğul: 4047502
        Dataişlem