,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KİRA ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNDE 7 VE 30 GÜNLÜK SÜRENİN GÖSTERİLMEMESİ NE SONUÇ DOĞURUR. / 02-04-2015
 KİRA ALACAĞINA İLİŞKİN ÖDEME EMRİNDE 7 VE 30 GÜNLÜK SÜRENİN GÖSTERİLMEMESİ NE SONUÇ DOĞURUR.

T.C

YARGITAY

6.HUKUK DAİRESİ

ESAS NO: 2014 / 8696

KARAR NO: 2014 / 10216

KARAR TARİHİ: 23.09.2014

>ÖDEME EMRİNDE OTUZ VE YEDİ GÜNLÜK SÜRELERİN GÖSTERİLMEMESİNİN ALACAK TALEBİNDE BULUNMAYA ENGEL TEŞKİL ETMEYECEĞİ

İcra mahkemesince verilmiş bulunan yukarıda tarih ve numarası yazılı karar, davacı tarafından süresi içinde temyiz edilmiş olmakla, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Davacı alacaklı tarafından davalı borçlu hakkında kira alacağının tahsili için tahliye istekli olarak başlatılan icra takibi nedeniyle düzenlenen ödeme emrine davalı borçlu tarafından itiraz edilmesi üzerine davacı alacaklı icra mahkemesine başvurarak itirazın kaldırılması ve tahliye isteminde bulunmuştur. Mahkemece davanın reddine karar verilmesi üzerine karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

1-Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, temyiz olunan kararda yazılı gerekçelere göre davacı alacaklının tahliye isteminin reddine ilişkin karara yönelik temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Davacı alacaklının alacağa ilişkin karara yönelik temyiz itirazlarına gelince;

Davada dayanılan icra dosyasında bulunan Örnek 13 nolu ödeme emrinde yedi günlük itiraz süresi ve otuz günlük ödeme sürelerinin yazılmadığı görülmüştür. İ.İ.K.nun 269/1.maddesinin göndermesi ile 6098 sayılı Borçlar Kanununun 315. maddesinde (818 Sayılı Borçlar Kanun`unun 260.mad.) yer alan yasal ödeme süresi olan 30 günlük sürenin borçluya verilmemesi durumunda tahliye istenemez. Ancak, ödeme emrinde 7 ve 30 günlük süreler gösterilmemiş ise de davalı borçlu borca itiraz etmiş, davacı tarafından da itirazın kaldırılması davası açılmıştır. Ödeme emrinde 30 ve 7 günlük sürelerin gösterilmemesi alacaklının alacak talebinde bulunmasına engel teşkil etmez. Zira bu süreler tahliye ve temerrüt yönünden önem arzeder. Bu nedenle mahkemece alacak istemi(itirazın kaldırılması) hususunda işin esası incelenerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile alacak isteminin de reddine karar verilmesi doğru olmadığından kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Yukarıda 1 nolu bentte açıklanan nedenlerle tahliye isteminin reddine ilişkin kararın ONANMASINA, 2 nolu bentte açıklanan nedenlerle davacının temyiz itirazlarının kabulü ile kararın alacağa yönelik olarak BOZULMASINA ve onanan kısım için temyiz harcı peşin alındığından başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 23.09.2014 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 434 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049859
        Dataişlem