,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
AÇIKLAMALI LİMİTED ŞİRKET SÖZLEŞME ÖRNEĞİ / 18-03-2013

AÇIKLAMALI LİMİTED ŞİRKET ANA SÖZLEŞME ÖRNEĞİ:

 

“..........................................................................” LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ:

Madde1- Aşağıdaki adları, soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında TTK hükümlerine göre bir Limited Şirket kurulmuştur.

Sıra no

Kurucunun Adı ve Soyadı

İkametgah Adresi

Uyruğu

TC no (*)

1

..............................

..............................

.............

………...........

2

..............................

..............................

.............

………………

ŞİRKETİN ÜNVANI:

Madde 2- Şirketin ünvanı .............................................................. Limited Şirketidir. (1)

AMAÇ VE KONU:

Madde 3- Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır. (2)

a.     ..............................................................

b.    ..............................................................

c.     ..............................................................

Yukarıda gösterilen konulardan başka ilerde şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği taktirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.

Ana sözleşme değişikliğinde olan işbu karar tescil ve ilan ettirilerek uygulanacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde 4- Şirketin merkezi ........................ dir. (3) Adresi ............................................ dir.

Adres değişikliğinden yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde İlan ettirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

SÜRE:

Madde 5- Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihten başlamak üzere ................ yıldır.

SERMAYE :

Madde 6- Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL (............Yeni Türk Lirası) kıymetinde .......... paya (yazıyla ) ayrılmış .........................YTL (.............Yeni Türk Lirası) olup ,bunun,

...................... paya karşılık olan ...................Yeni Türk lirası .............................

...................... paya karşılık olan .................. Yeni Türk lirası .............................

tarafından esas sermaye tekabül eden paylar muvazaadan ari şekilde ve tamamen taahhüt edilmiştir.

Nakdi sermayenin ¼ ü şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde, kalan ¾ sermaye ise ......... tarihinde (3 yıl içerisinde) ödenecektir.(4)

İLAN:

Madde 7- Şirkete ait ilanlarTürk Ticaret Kanunu’nun 37. maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla, şirket merkezinin bulunduğu yerde en az bir gazete ile asgari (7) gün evvel yapılır.

ŞİRKETİN İDARESİ:

Madde 8- Şirketin işleri ve muameleleri ortaklar kurulu tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

İlk ..............yıl için ..................................................... şirket müdürü olarak seçilmiştir.

TEMSİL:

Madde 9- Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi ilzam edecek imzalar ortaklar kurulu tarafından tesbit, tescil ve ilan olunur. Şirketi  İlk ..............yıl için şirket müdürü  ..................................................... münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmıştır.Müdürler para almaya vermeye ahzu kabza yetkilidirler.

HESAP DÖNEMİ:

Madde 10- Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının otuzbirinci günü sona erer. Yalnız ilk hesap yılı şirketin kesin surette kurulduğu tarihten başlayarak Aralık ayının sonuncu günü biter.

KARIN DAĞITIMI:

Madde 11- Şirketin safi karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Safi kardan her sene evvela %5 ihtiyat akçesi ayrılır; kalan miktardan hissedarlara ödenmiş sermaye üzerinden hisseleri oranında dağıtılır. Kara iştirak edenlerle hissedarlara dağıtılması karalaştırılan miktardan Türk Ticaret Kanunu ’nun 466. Maddesinin 2. Fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince %10 ayrılarak umumi yedek akçeye eklenir. Kardan bir kısmının hissedarlara dağıtılması veya şirket adına işletilmesi veya memurlara, hizmetlilere ikramiye olarak verilmesi gibi kararlar şirket sermayesinin en az % 51 ini temsil eden hissedarların kararına bağlıdır.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 12- İhtiyat akçesi şirket sermayesinin %20 sine çıkıncaya kadar ayrılır. Bu miktarın azalması halinde yeniden ihtiyat akçesinin ayrılmasına devam olunur.

Kanuni ihtiyari akçeleriyle kanun ve bu ana sözleşme hükümlerine göre ayrılması gereken miktar safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılamaz.

KANUNİ HÜKÜMLER:

Madde 13- Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Kurucunun Adı ve Soyadı

İmza

............................………………………..

 

............................…………………………

 

............................…………………………

 

 

1)

 • Ticaret unvanı Türk Ticaret Kanununun 45 inci maddesi gereğince şirketin faaliyet konusunu gösterecek şekilde tespit edilir. Ticaret unvanlarında limited kelimesinin bulunması zorunludur. Gerçek kişinin ad ve soyadı unvanda bulunduğu takdirde şirket nev´ini gösteren sözler rumuzlu veya kısaltılmış olarak yazılamaz. (T.T.K.Md.45)
 • Tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanları Türkiye düzeyinde korunduğundan tespit edilen unvanın daha önce herhangi bir sicil dairesinde tescil edilmemiş olması gerekir.
 • Ticaret unvanı şirketin genişliği ve ehemmiyeti veya mali durumu hakkında üçüncü şahıslarda yanlış bir kanaatin meydana gelmesine yol açacak mahiyette veya gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. (T.T.K.Md.48)
 • Ticaret unvanlarına Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri Bakanlar Kurulu Kararı ile konulabilir.
 • Ticaret unvanı Türkçe olarak tespit edilir. Unvanda yer alan muhayyel adlar da Türkçe olmalıdır. Ancak kanuna, milli, kültürel ve tarihi menfaatlerimize aykırı olmaması, şirketin faaliyet konusuna giren mal veya hizmetin tanıtıcı ad veya markasının yabancı dilde olması ve yabancı ortak bulunması halinde, ticaret unvanında yabancı kelime bulundurulmasına izin verilebilir.

2)

 • Şirketin faaliyet göstermek istediği konu T. Ticaret Kanununun 271 inci maddesi gereğince kanunen yasaklanmamış olmalıdır. (T.T.K.Md. 503)
 • Limited şirketler bankacılık ve sigortacılık yapamazlar.
 • Ana sözleşmeye şirketin gerçekten faaliyet göstereceği en azından sektör bazında belli bir konu yazılmalıdır. Her konuyu kapsayacak tarzda bir ana sözleşme düzenlenmemelidir. Şirketin ana sözleşmesine yazılabilecek amaç ve konular ticaret unvanında gösterilen konu ile sınırlıdır.

3)

·Şirketin merkezi İl ve İlçe olarak ana sözleşmede gösterilmelidir.

4)

 • Şirket sermayesinin en az 5.000-YTL. olması gerekir. Ortakların koyacakları sermaye birbirinden farklı olabilir. Ancak ortakların koyacakları sermayenin en az 25 YTL. veya bunun katları olması lazımdır.T. Ticaret Kanununun 506 ve 510 uncu maddeleri uyarınca şirket esas sermayesi, her ortağın koymayı taahhüt ettiği sermaye miktarı ile sermayenin ödenme suret ve şartlarının ana sözleşmede gösterilmesi zorunludur.
 • Buna göre, özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak üzere ana sözleşmenin sermayeye ilişkin maddesinde, sermayenin muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edildiği ve nakdi sermayenin 1/4 ünün ödendiği veya şirketin kuruluşunun tescili tarihinden itibaren en geç üç ay kalanının da en geç üç yıl içerisinde ödeneceği belirtilecektir.
 • Özel mevzuatında sermayesinin tamamının veya 1/4 ünden fazlasının belli bir sürede ödenmesi şart kılınan şirketlerin ana sözleşmelerinin sermayeye ilişkin maddeleri buna göre düzenlenir.
 • Şirket kuruluşunda sermaye olarak her türlü hak, menkul ve gayrimenkul malların taahhüt edilmesi halinde bu taahhüt şirketin kuruluşunun tescil tarihinden itibaren yerine getirilir. Sermaye olarak konulan mal ve haklar özel bir sicile (tapu sicili, gemi sicili, trafik sicili, sınai mülkiyet sicili gibi) kayıtlı ise, kuruluşun tescil tarihinden itibaren ilgili sicilde şirket adına tescil ettirilir.

     (  * ) Yabancı uyruklu şahıslar vergi dairesinden aldıkları  vergi numarasını yazacaklardır.

 

 

BİR TİCARET ŞİRKET NEV´İNİN LİMİTED ŞİRKET NEV´İNE ÇEVRİLMESİ ÖRNEĞİ  

a) Kollektif ve Komantid için;

Madde 1- …………………………………………………………. Ticaret Sicilinin ………………. Sayısında kayıtlı …………………………………………….. (kolektif ve komandit) Şirketinin Türk Ticaret Kanunu´nun 152. maddesine göre nev´i değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikâmetgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra                        Kurucunun
No.                        Adı ve Soyadı         İkâmetgâh Adresi              Uyruğu            TC NO...............                 .............................      .............................                  ...............             ...............

...............                    .............................      .............................                  ...............     ...............

...............                    .............................      .............................                  ...............             ...............    

...............                    .............................      .............................                  ...............     ...............

Madde 6- Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL kıymetinde..............................paya ayrılmış .................YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                        HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI                    ADEDİ         AYNİ                     NAKDİ                  TOPLAM 
...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde  kalan ¾ ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmesinin ….. maddesi gereğince yapılır.

Ayni sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu´nun 152. maddesine göre nev´i değiştiren ……………………. Ticaret Sicilinin …………………. Sayısında kayıtlı ……………………. (kolektif ve komandit) şirketinin öz varlığı/ (ödenmiş sermayesi) olup; bu öz varlık ……………………………. Mahkemesinin …………… tarihli, ……………………… sayılı kararı ve ……………………… tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu şirketin öz varlığı tüm aktifi ve pasifi ile birlikte işbu Limited Şirkete intikal ettirilmiştir.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)

(Komandit, kollektif) şirket ortaklarının (komandit, kollektif) şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları işbu Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

b) Anonim Şirket için;

Madde 1- …………………………………………………………. Ticaret Sicilinin ………………. Sayısında kayıtlı …………………………………………….. (Anonim) Şirketinin Türk Ticaret Kanunu´nun 553. maddesine göre nev´i değiştirmesi suretiyle; aşağıda, adları, soyadları, ikâmetgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir limited şirket kurulmuştur.

Sıra                        Kurucunun
No.                        Adı ve Soyadı         İkâmetgâh Adresi              Uyruğu            TC NO...............                 .............................      .............................                  ...............             ...............    

...............                    .............................      .............................                  ...............     ...............           

...............                    .............................      .............................                  ...............             ...............    

...............                    .............................      .............................                  ...............     ...............

Madde 6- Şirketin sermayesi . her biri ....................... YTL kıymetinde ........paya ayrılmış ...........................YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN               HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI           ADEDİ         AYNİ                     NAKDİ                   TOPLAM 
...........................        ............                       .................       ...................     ........................

...........................        ............                       .................       ...................     ........................

...........................        ............                       .................       ...................     ........................

...........................        ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar şirket ana sözleşmesinin ….. maddesi gereğince yapılır.

Ayni sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu´nun 553. maddesi hükmü gereğince nev´i değiştiren ……………………. Ticaret Sicilinin …………………. Sayısında kayıtlı ……………………. (Anonim) şirketinin öz varlığı/ (ödenmiş sermayesi) olup; bu öz varlık ……………………………. Mahkemesinin …………… tarihli, ……………………… sayılı kararı ve ……………………… tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Sözkonusu şirketin öz varlığı tüm aktifi ve pasifi ile birlikte işbu Limited Şirkete intikal ettirilmiştir.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)

Şirket ortaklarının (Anonim) şirketin muamelelerinden doğan tüm mükellefiyet ve borçları işbu Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

KURULACAK LİMİTED ŞİRKETE AYIN NEV´İNDEN SERMAYE KONULMASI ÖRNEĞİ

Madde 6- Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL kıymetinde..................... paya ayrılmış ……………………………… YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                        HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI                    ADEDİ         AYNİ                     NAKDİ                  TOPLAM 
...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmesinin ….. maddesi gereğince yapılır.

Ayni sermaye ise; değeri ……………………. Mahkemesinin …………………. Tarihli, …………………. Sayılı kararı ve ………………….. tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunan ……………… kıymetlerden teşkil etmiş ve Türk Ticaret Kanunu’nun 508. maddesine göre işbu Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. ( T.T.K. Md. 520)

Şayet; ayın nevinden sermaye konulması Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilecekse;

“ Ayni sermaye ise; değeri  ……………………. Yeminli Mali Müşavirler Odasına ………. Sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir ...................... tarafından ...../....../.........tarihli ..........sayılı raporu ile tespit edilmiş bulunan ……………… kıymetlerden teşkil etmiş ve Türk Ticaret Kanunu’nun 508. maddesine göre işbu Limited Şirkete sermaye olarak konulmuştur. “

olarak eklenmelidir.

 

KURULACAK ŞİRKETİN FERDİ BİR İŞLETMEYİ DEVRALMASI

Madde 6: Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL kıymetinde..................... paya ayrılmış ……………………………… YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                           HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI                      ADEDİ                  AYNİ                     NAKDİ                TOPLAM 
 ...........................                   ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmesinin ........ maddesi gereğince yapılır.

Ayni sermaye ise, Türk Ticaret Kanunu´nun 139 ve 508.´ maddelerine göre tüm aktif ve pasifi ile birlikte devralınan ………………………..Ticaret Sicil Memurluğu´nun           /           sicil numarasında kayıtlı ………….ferdi işletmesini öz varlığından (ödenmiş sermayesinden) teşkil etmiş olup ferdi işletmenin öz varlığı T.C  .................................. Mahkemesinin .../.../  …Tarihli  sayılı kararı ve .../.../…tarihli bilirkişi raporu ile tespit edilmiş bulunmaktadır.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren üç yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md. 520)

Ferdi işletmenin borç ve alacakları işbu Limited Şirket bünyesinde de aynen devam edecektir.

 

KURULACAK LİMİTED ŞİRKETE AYIN NEVİNDEN SERMAYE OLARAK NAKİL VASITASI KONULMASI

SERMAYE

Madde ……….

Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL kıymetinde..................... paya ayrılmış ……………………………… YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                           HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI                      ADEDİ                  AYNİ                NAKDİ               TOPLAM 
 ...........................                   ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ..... maddesi gereğince yapılır.

Bu sermayenin ……………………. YTL’si ……. Trafik Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı  …………. Plaka numaralı ………… Model …….. marka aracın ………. Tarafından ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan Aracın değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md.520)

Şayet; ayın nevinden sermaye olarak nakil vasıtası konulması Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilecekse;

“ Bu sermayenin ……………………. YTL’si ……. Trafik Şube Müdürlüğü’ne kayıtlı  …………. Plaka numaralı ………… Model …….. marka aracın ………. Tarafından ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan Aracın değeri ……… Yeminli  Mali Müşavirler Odasına ......... sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir .......................tarafından ...../....../......... tarihli .............sayılı raporu ile tespit edilmiştir.  “

olarak eklenmelidir.

 

KURULACAK LİMİTED ŞİRKETE AYIN SERMAYE OLARAK GAYRİMENKUL KONULMASI

SERMAYE

MADDE

Şirketin sermayesi her biri ....................... YTL kıymetinde..................... paya ayrılmış ……………………………… YTL.’den ibarettir.

Bundan

ORTAĞIN                           HİSSE                   HİSSE TUTARI (YTL)
ADI-SOYADI                      ADEDİ                  AYNİ                     NAKDİ                TOPLAM 
 ...........................                   ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

...........................                    ............                       .................       ...................     ........................

aittir.

Bu sermayenin …………………… YTL.’sı nakit, …………………. YTL.’sı ise, ayın olarak karşılanmıştır. 

Bu sermaye muvazaadan ari şekilde tamamen taahhüt edilmiştir. Nakdi sermayenin ¼ ünün tescil tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kalan 3/4 ise en geç 3 yıl içinde ödenecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ...... maddesi gereğince yapılır.

Bu sermayenin ……………………. YTL’si …… İli …….İlçesi ……… Mevkii ……… Ada ……… Pafta ……… Parselde ……………. adına kayıtlı gayrimenkulün  ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan gayrimenkulun değeri ……… Asliye Ticaret Mahkemesinin ……… tarih ve ……… sayılı mahkeme kararı ve ………. Tarih ve …… sayılı bilirkişi raporu ile tespit edilmiştir.

Ayni sermaye karşılığı paylar şirketin kuruluşundan itibaren 3 yıl geçmedikçe başkasına devredilemez. (T.T.K. Md.520)

 

 

Şayet; ayın sermaye olarak gayrimenkul konulması Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilecekse;

“ Bu sermayenin ……………………. YTL’si …… İli …….İlçesi ……… Mevkii ……… Ada ……… Pafta ……… Parselde ……………. adına kayıtlı gayrimenkulün  ayni olarak sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır.Sermayeye konulan gayrimenkulun değeri ……… Yeminli Mali Müşavirler Odasına ……… sicil numarası ile kayıtlı Yeminli Mali Müşavir ..................... tarafından ..../...../......... tarihli ........ sayılı raporu ile tespit edilmiştir. “ olarak eklenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bugün Tekil: 1430 Bugün Çoğul: 2632 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643327 Toplam Çoğul: 4063864
        Dataişlem