,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
1086 NOLU HUMK VE 6100 NOLU HMK’DA SÜRELER / 13-05-2013
 1086 NOLU HUMK VE 6100 NOLU HMK’DA SÜRELER

HMK süreler açısından HUMK´da yer alan ilkeleri benimsemiştir. HMK´da da süreler kanundan belirlenen süreler ve hakim tarafından verilen süreler olarak ikiye ayrılmaktadır. HMK 90/1 maddesi hükmüne göre, kanunda yer alan istisnalar dışında, hakim, kanun tarafından verilen süreleri arttıramaz ve eksiltemez. Bu hüküm, usul hukukuna ait bir hüküm olduğundan ve aynı zamanda maddenin yazılımından da açıkça anlaşıldığından ötürü emredici nitelikte bir hükümdür. Üstelik HMK 94/1 maddesinde yer alan hüküm de bu görüşü güçlendirmektedir. Söz konusu hükme göre "Kanunun belirttiği süreler kesindir.". Bu nedenle kanun tarafından belirlenmiş, kanun hükmü gereği kesin nitelikli olan süreleri, hakim, arttırmak yada eksiltmek yetkisine sahip değildir. Aksine davranış, gerek ceza hukuku gerekse tazminat hukuku açısından hakimin sorumluluğunu doğuracak niteliktedir. Çünkü, HMK 46/1.c maddesinde açıkça "Farklı bir anlam yüklenemeyecek kadar açık ve kesin bir kanun hükmüne aykırı karar veya hüküm verilmiş olması" hali hakimin hukuki sorumluluğunu doğuran nedenlerden biri olarak sayılmıştır. TCK´nın 257. maddesine göre de bu husus, görevi kötüye kullanma suçu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bilindiği gibi süreye ilişkin hükümler HUMK 159. ve 163. maddelerinde, sorumluluğa ilişkin hüküm ise HUMK 573/2 maddesinde aynen yer almakta olmasına rağmen, uygulanmadığı için ölü maddeler olarak kanundaki yerlerini korumuşlardır.

Bilindiği gibi hakim, hüküm kuran kişidir. Gerek toplumsal kurallar gerekse yazılı kurallar hakime bu görevi vermiştir. Hakim bu görevini yaparken, yazılı hukukumuza HMK ile kazandırılan HMK 59 vd. maddelerinde yer alan ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu ilkeler de hakime, davayı tarafların hazırlaması gerektiğini, hakimin ise yargılamanın sevk ve idaresi ile sorumlu olduğunu emretmektedir. Bu nedenle, hakim, sürelere bağlı kalınmasını kontrol ile yükümlü olup kendisi bunun ihlaline olanak veren kararlar oluşturmamalıdır. Örneğin, replik yada düplik dilekçesinin yada bilirkişi raporuna ilişkin beyanın duruşmadan on gün öncesine kadar verileceğine ilişkin karar vermemelidir. (Yargıtay kararlarına göre, bilirkişi raporuna itirazın, bilirkişilere sorulacak sorulardan ayrı bir yapısı olduğunu, bu nedenle itirazın yargılamanın sonuna kadar yapılabileceğini hatırlatmakta yarar görmekteyim. Bu nedenle de verilen sürenin itiraza ait olmadığını belirtmek için beyan dediğimin de bilinmesini isterim. Yargıtay´ın böylesi bir yorum ile kendisini kanun koyucu olarak kabul edip etmediği ise ayrı bir tartışma konusudur.) Yargılamanın bir yarışma olduğu da unutulmamalı, bu yarışmada taraflardan birine gösterilen hoşgörünün diğeri için ceza niteliğinde olduğu gözden uzak tutulmamalıdır.

HMK 90/2 maddesinde hükme bağlandığı gibi, hakim tarafından tespit edilen süreler, hakim tarafından arttırılır yada eksiltilir. Hakim süre tayin ederken gerekli görürse tarafları da dinleyebilir.

Hakim vermiş olduğu sürenin kesin süre olduğuna ilk süre verme işleminde hükmedebilir. Eğer bu şekilde bir belirleme yoksa, hakimin ikinci kez süre vermesi gerekebilir. Ancak, ikinci kez verilen süre için kesin olduğu belirtilmese dahi bu süre yasa gereği kesin süre olarak kabul edilir. Bu hükümlerin benzerlerinin HUMK 163. maddesinde de yer aldığı bilinen bir gerçektir. Bilindiği gibi hakim tarafından verilen sürelerin makul süre olup olmadığı Yargıtay tarafından denetlenmekte ve bu nedene dayalı bozma kararları oluşturulmaktadır. Kanımızca bu uygulama aynen devam edilecektir.

Verilen süre ister kanundan ötürü isterse hakim kararında yer alan belirlemeden ötürü kesin nitelikli süre olsun, her iki halde de verilen kesin süre içinde belirlenen işlemin yapılmaması halinde, bu işlemin bir daha yapılması olanağı yoktur. Bu husus HUMK 163. maddesinde olduğu gibi HMK 94/3 maddesinde de yer almaktadır.

HUMK 180. maddesinde olduğu gibi HMK 91/1 maddesinde de sürelerin ilke olarak taraflara tebliğ tarihinden başlayacağı ancak kanunda açıkça hükme bağlanmış olmak şartı ile istisnai olarak tefhim tarihinden başlayacağı hükme bağlanmıştır.

Sürelerin gün olarak belirlenmesi ile hafta, ay, yıl olarak belirlenmesi halleri, sürelerin son gününün hesaplanmasında etken rol oynar. Eğer gün olarak süre belirlenmiş ise, süre hesabında, tefhim yada tebliğ edilen gün dikkate alınmaksızın, gün hesabı yapılır. Eğer süre hafta, ay ya da yıl olarak belirlenmiş ise, tefhim yada tebliğin yapıldığı güne karşılık gelen gün sürenin sonu olarak dikkate alınır. Gerek gün olarak gerekse hafta,ay ve yıl olarak hesaplamalarda son günü olan günün mesai saati sonu sürenin sonudur. Bu hüküm HUMK 161. maddesinin aynı olup HMK 92. maddesinde yer alır. Gene aynı maddeye göre, sürenin bittiği ayda, başladığı güne karşılık gelen bir gün yoksa, süre bu ayın son günü mesai saatinin sonunda saatinde .

HUMK 162. maddesinde de hükme bağlandığı gibi HMK 93/1 maddesine göre, "Resmi tatil günleri süreye dahildir. Sürenin son gününün resmi tatil gününe rastlaması halinde, süre, tatili takip eden ilk iş günü çalışma saati sonunda biter.

Burada aklıma bir soru geldi. Sizlerle paylaşmak isterim. Farklı farklı mesai saati uygulayan illerimiz için hatta aynı ilde farklı farklı mesai saati uygulayan ilimiz için durum ne olacaktır?

Bilindiği gibi ülkemizde her yıl 1 ağustosta başlayıp 5 eylülde sona eren adli tatil uygulaması yer almaktadır. Bu husus HUMK 175´de olduğu gibi HMK 102. maddesinde de hükme bağlanmıştır.

Eğer süreye tabi olarak yapacağımız iş, HMK 103. maddesinde tek tek sayılan adli tatilde görülecek dava ve işler kapsamında değilse, yani adli tatile tabi dava ve işlerden ise, HMK 104. maddesi hükmü gereği "...bu kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.". Örneğin son günü adli tatile rastlayan bir temyiz işlemi adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılacaktır. Buna karşılık temyizin son günü 6 eylüle geliyorsa, temyiz işlemi için bir haftalık süre doğmayacak olup temyizin 6 eylülde yapılması gerekecektir.

Yeri gelmiş iken, Yargıtay kararlarında da yerini almış olan bir yaşanmışı hatırlatmakta yarar görmekteyim. Geçtiğimiz yılların birinde, 5 eylül Cuma gününe geldiği için adli yıl açılışı pazartesi günü yapıldı, bazı meslektaşlarımız süreyi, törenin yapıldığı pazartesinden başlattığı için, sürelere dayalı haklarını yitirmiş oldu. Kanımca bu husus idari tatil denen tatillerde de dikkate alınması gereken bir husustur.

Zaman zaman insan elinde olmayan nedenlerle kesin süreye bağlanmış bir işlemi yapamayabilir. Yasa koyucu böylesi durumların varlığı için çözüm olarak eski hale getirme kurumunu hükme bağlamıştır. Bu kuruma ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, öncelikle kesin süreye tabi bir işlem yapılamamış olmalıdır. Ayrıca bu işlemin yapılamaması "elde olmayan sebeplerden kaynaklanmalıdır." Bu iki şartın yanı sıra, süresinde yapılamayan işlemin doğuracağı sonuca, bir başka yoldan ulaşmak mümkün olmamalıdır. İşte bu üç koşul bir arada var ise, HMK 95/1 ve 2. maddelerine göre eski hale getirme uygulanabilir.

Yasa koyucu, eski hale getirme işleminin yapılabilmesi için, engelin ortadan kalkmasından itibaren iki hafta içinde, yapılmayan işlem hangi mahkemede yapılacaksa o mahkemeye bir dilekçe ile başvurarak eski hale getirme talep edilmesini HMK 96/1,98/1 ve 97/1 maddelerinde hükme bağlamıştır.

Burada dikkat edilmesi gereken bir husus, eski hale getirme dilekçesi hazırlanırken, dilekçede talebin dayandığı sebepler ile bunların delil ve emarelerinin de gösterilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Unutulmaması gereken bir başka husus ise, eski hale getirme dilekçesini vermenin yanı sıra, eski hale getirmeye neden olan olayın kalktığı tarihten itibaren iki hafta içinde yani eski hale getirme için tanınan süre içinde, yapılamayan işleminde yapılması gerekmektedir. Yapılamayan işlemin yapılması için, eski hale getirme talebinin sonuçlanmasını beklemek bir hukuki hata olur ve hakkın kaybına yol açar. HMK 97/1 maddesinde yer alan bu hükümde açıkça belirtilmemiş ise de madde gerekçesine göre, yapılamayan işlemin bu iki haftalık süreçte yapılması zorunludur. Ancak, eski hale getirme talebi ile birlikte aynı zamanda yapılması zorunluluğu yoktur. Süre geçmemek kaydı ile bir başka zamanda yapılabilir.

Yukarıda da söylediğim gibi, HMK 96/1 maddesine göre, eski hale başvurmak için, işlemin yapılmasına engel olan nedenin kalkmasını takip eden iki hafta içinde başvurmak gerekmektedir. Ancak, bu hakkın kullanılmasının bir başka sınırının ise HMK 96/2 maddesinde yer aldığını unutmamak gerekir. Bu sınırlamaya göre, eski hale getirme başvurusu prensip olarak, ilk derece ve istinaf mahkemelerinde, nihai karar verilinceye kadar yapılabilir. Nihai kararın verilmesinden sonra bu başvuru yapılamaz. Gene 96/2 maddenin son cümlesi ise bir istisnayı hükme bağlamıştır. Bu istisnaya göre, nihai karar taraflardan birinin yokluğunda verilmiş ise, tahkikat aşamasında kaçırılan süreler için kararın verilmesinden sonrada eski hale getirme talebinde bulunulabilinir.

Eski hale getirme talebinin yargılamayı yapan mahkemeden istenebileceğini belirtmiştik. Yasa koyucu, HMK 98/2 maddesinde, eski hale getirme nedenine dayalı olarak istinaf mahkemesine yada Yargıtay´a başvurma hakkının düşmesi olasılığını da değerlendirmiş ve böyle bir durum söz konusu olursa başvurunun, istinaf ve Yargıtay´a yapılacağını hükme bağlamıştır.

Eski hale getirme talebi ile ortaya çıkan giderlerin, yargılama giderlerinden ayrı olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünen yasa koyucu bu giderlerin talepte bulunandan isteneceğini, ancak karşı tarafın iyi niyetle bağdaşmayan hareketlerinden ötürü giderlerde bir artma söz konusu olursa bun suiniyetli karşı taraftan istenmesi gerekeceğini HMK 101/1 maddesinde hükme bağlamıştır.

Eski hale getirmek için yapılan başvuru ilke olarak yargılamanın ertelenmesini gerektirmez ve hükmün icrasına engel olmaz. Ancak hakim tarafların talebi ile teminata bağlı olarak yada teminatsız olarak erteleme yada icranın geri bırakılması kararı verebilir.

HUMK MaddeSÜRELER (ESKİ)K O N U L A R6100HMK MaddeSÜRELER (01.10.2011)193On günGörevsizlik, yetkisizlik kararı üzerine görevli ve yetkili mahkemeye başvuru20-(1)İki hafta34İlk duruşmaHâkimin reddi38-(1)İlk Duruşma34Beş günHâkimin reddi dilekçesine, karşı yanın cevap süresi38-(5)Bir hafta--Ret talebinin incelenmesi42-(6)İki hafta36/AYedi günRet talebine ilişkin karara karşı istinaf43-(2)Bir hafta361BYedi günRet talebine ilişkin kararların temyizi44-(2)Bir hafta--Devletin sorumluluğu, rücu zamanaşımı46-(3)Bir yılAv.K.41On beş günİstifa eden vekilin, sorumluluğunun devamı82-(1)İki hafta160 vd.-Sürelere ilişkin ortak hükümler90 vd.-16810 günEski hale getirme süresi96-(1)İki hafta177Yedi günAdli tatilde biten sürenin uzaması104-1)Bir hafta--Harç ve gider avansı ödenmesi120-( 1)Başvuruda--Harç ve gider avansı tamamlanması için verilecek süre120-(2)İki hafta19510 günDavaya cevap süresi127-(1)İki hafta195-Davaya cevap, hâkimin vereceği azami ek süre127-(1)Bir ay198Üç günCevap dilekçesindeki eksikliğin giderilmesi için ek süre130-(1)Bir hafta203On günKarşı dava açma süresi, cevapla birlikte133İki hafta209-2On günCevaba cevap ve ikinci cevap dilekçesi136-(1)İki hafta215On günÖn inceleme duruşması, delil ibrazı140-(5)İki hafta409Bir ayDosyanın işlemden kaldırılması, harçsız yenileme150-(3)Bir ay409-3Üç ayDavanın açılmamış sayılması150-(4)Üç ay--Islah nedeniyle yargı gideri ve karşı yanın zararları için teminat yatırılması178-(1)Bir hafta89Üç gün içindeYeni davaDavanın tamamen ıslahı, dilekçe verilme süresi.180-(1)Bir hafta89-Davayı kısmen ıslah edene işlem için verilecek süre.181-(1)Bir hafta--Resmi evraktaki yazı ve imzayı inkâr edene dava açması için verilecek kesin süre208-(4)İki hafta258İki günTanığın davet edilmesi243-(2)Bir hafta277Üç günBilirkişinin reddi272-(3)Bir hafta--Bilirkişinin görev süresi274-(1)Üç ay--Bilirkişinin mazereti, bildirme süresi275-(1)Bir hafta283Bir haftaBilirkişi raporuna itiraz süresi281-(1)İki hafta--Devletin sorumlu bilirkişiye karşı açacağırücu davasının zamanaşımı287-(1)Bir. yıl--Basit yargılama, davaya cevap verme süresi317-(2)İki hafta--Basit yarg. ,duruşma aralıkları, en çok süre320-(3)Bir ay489On beş günBasit yarg., gerekçeli kararın yazılması, en çok süre321-(2)Bir ay--Adli yardımla ertelenen yargılama gideri, taksitle ödeme süresi339-(1)Bir yıl426/DOn beş günİstinaf harç ve gider avansı noksanınıtamamlama344-(1)Bir hafta426/GOn beş günİstinaf başvuru süresi345-(1)İki hafta4261FYedi günİstinaf dilekçesinin reddi kararına karşı, istinaf yoluna başvuru süresi346-(2)Bir hafta426/GOn beş günİstinaf dilekçesine cevap347-(2)İki hafta4261H-On beş günKatılma yoluyla istinaf başvurusu348-(1)İki hafta427On beş günTemyiz yoluna başvuru süresi361-(1)Bir ay435On beş günTemyiz duruşması, çağrı süresi369-(2)İki hafta435Yirmi günTemyiz duruşması, karar süresi369-(6)Bir ay447Üç ayYargılamanın iadesi süresi, öğrenmeden itibaren377-(1)Üç ay447Bir yılYargılamanın iadesi süresi, (hükmün kesinleşmesinden itibaren)377-(1)On yıl--İhtiyati tedbir, haksız çıkana kaşı tazminat davası açma süresi, teminatın iadesi392-(2)Bir ay--İhtiyati tedbir kararının uygulanması393-(1)Bir hafta--İhtiyati tedbir kararına itiraz süresi394-(2)Bir hafta--İhtiyati tedbir uygulamasına itiraz süresi394-(3)Bir hafta109On günİhtiyati tedbiri tamamlayan işlemler397-(1)İki hafta--İhtiyati tedbir, haksız çıkana karşı tazminat davası zamanaşımı399–(3)Bir yıl--Delil tespiti kararı, itiraz süresi402-(3)Bir hafta——Tahkim sözleşmesine aykırılık, itiraz süresi409-(1)İki hafta520Yedi günTarafların hakemlerini belirlemeleri416-1/cBir ay——Hakem heyeti hukukçu üyesinin kıdemi416-1/dBeş yıl521Beş günHakemlerin reddi süresi418-(2)İki hafta——Ret talebinin kabul edilmemesi, mahkemeye başvurma süresi418-(3)Bir ay529Altı ayTahkim süresi427-(1)Bir yıl—- -—–Hakem kararına karşı iptal davası açma süresi439-(4)Bir ay432On beş günHakem kararının temyizi, başvuru süresi-——

 
Bugün Tekil: 209 Bugün Çoğul: 538 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637309 Toplam Çoğul: 4049963
        Dataişlem