,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
EMEKLİ MAAŞINA MUVAFAKAT VERİRSENİZ HACİZ GELİR........ / 22-10-2013
EMEKLİ MAAŞINA MUVAFAKAT VERİRSENİZ HACİZ GELİR......

EMEKLİ MAAŞINA MUVAFAKAT VERİRSENİZ HACİZ GELİR,MUVAFAKATI KALDIRIRSANIZ DA HACİZ SONA ERER...

Kardeşimin kredi kartı borcundan dolayı babamın emekli maaşının tamamına banka tarafından haciz getirilerek el konulmuştur. Bunun yasal dayanağı var mıdır varsa biz ne yapabiliriz yasal olarak nasıl hareket etmeliyiz. M.E

Emekli aylıklarına SGK alacakları ve nafaka borcu dışında kimse haciz getiremez ama siz izin (muvafakat) verirseniz haciz gelir, muvafakatı kaldırırsanız da haciz sona erer…

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 93 üncü maddesine göre;

“Madde 93 - Bu Kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; 88 inci maddeye göre takip ve tahsili gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir.”

demektedir.

Kanun gereğince, emekli maaşlarına, sürekli işgöremezlik gelirlerine, dul-yetim aylık ve gelirlerine sadece Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için SGK, ve nafaka alacakları için de boşanılan eş-çocuklar izinsiz icra koyabilirler. Bunun dışındaki alacaklar için borçlu emekli-dul-yetimin izni olmadan hiç kimse icra-haciz getiremez.

***İZİN (MUVAFAKAT) VERMEZSENİZ İCRA YASAK

Normalde, banka alacakları, gerçek ve tüzel kişileri alacakları için emeklinin-dulun-yetimin aylığına haciz-icra getirilemez ancak, borçlunun emekli aylığımdan kesilsin şeklinde izni varsa icra-haciz yapılabilir. Bunun dışında haciz-icra yasaktır.

***İZİN VE MUVAFAKATTAN HER ZAMAN VAZGEÇEBİLİRSİNİZ

Özellikle bankalar emeklilere kredi verirken en başta emekli aylığımdan kesilsin izni vermektedirler ve bu izin olmadan da emekliye kredi vermemektedirler. Ancak, başta verilen bu izinden (muvafaktten) borçlu her zaman vazgeçebilir. Kardeşiniz kredi kartı borcu sebebiyle emekli aylığından kesintiyi (icrayı) başta kabul etmiş ve bu sebeple banka maaşına el koymuşsa (ki yüzde 25 oranında fazlasına el koyamaz) şimdi kardeşiniz dilerse bu izinden vazgeçip, bankanın emekli aylığına yaptığı kesintiye karşı dava açabilir.

ÖRNEK YARGI KARARI

12. HUKUK DAİRESİ

E: 2007/6970, K: 2007/9174, T: 07.05.2007

* HACZİ MÜMKÜN OLMAYAN MAL VEYA HAK

* ÖNCEDEN YAPILAN ANLAŞMALAR

İİK.nun 83-a maddesi gereğince borçlunun, hacizden önceki bir dönemde haczi mümkün olmayan bir mal veya hakkın haczedilebileceğine dair alacaklı ile yapmış olduğu anlaşma geçerli değildir. Anılan maddenin amacını açıklayan gerekçesinde de "... Borçlunun, hacizden önce sonuçlarını tahmin edemeyeceği cihetle, bir mal veya maaş yahut ücretin haczedilemeyeceği yolunda şikayette bulunmayacağını bildirmesinin, lehine olan yasa hükmünün uygulanmasından feragat etmesinin hükümsüz sayılacağı, zira, bir malın ne derece haczedilmez olduğunun, borçlunun ve ailesinin haciz anındaki durumlarına göre saptanabileceği..." ifade olunmuştur. Bu durumda borçlunun haciz sırasındaki yada haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu haklardan vazgeçmesi geçerli olabilir. (2004 s. İİK. m. 83A) (506 s. SSK. m. 20, 121) 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 418 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049843
        Dataişlem