,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR / 24-10-2013
TASARRUFUN İPTALİ DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR

GENEL BİLGİLER

A. Tasarrufun İptali Davası Nedir

B.Tasarrufun İptali Davası Nasıl Açılır

C. Tasarrufun İptali Davası Dava Dilekçesi

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

• Dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın malvarlığı haklarına ilişkin davalarla, şahıs varlığına ilişkin davalarda görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir. (6100 S. K. m. 2)

• 6100 sayılı kanunda ve diğer kanunlarda aksine düzenleme bulunmadıkça, asliye hukuk mahkemesi diğer dava ve işler bakımından da görevlidir. (6100 S. K. m. 2)

• İptal davasından maksat 278, 279 ve 280 inci maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmettirmektir.

Bu davayı aşağıdaki şahıslar açabilirler:

1. Elinde muvakkat yahut kati aciz vesikası bulunan her alacaklı,

2. İflas idaresi yahut 245 inci maddede ve 255 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yazılı hallerde alacaklıların kendileri. (2004 S. K. m. 277)

Tasarrufun İptali Davası Yargıtay Kararı

• 17.Hukuk Dairesi Esas:  2011/5563 Karar: 2011/7537 Karar Tarihi: 14.07.2011

• ÖZET: Somut olayda mahkemece davalıların ızrar kastının kanıtlanamaması sebebiyle davanın reddine karar verilmiş ise de yapılan araştırma ve inceleme hüküm kurmaya yeterli bulunmamaktadır. Bu durumda mahkemece davaya konu taşınmazların başında uzman bilirkişiler vasıtası ile keşif yapılarak taşınmazların tasarruf tarihindeki gerçek değerinin belirlenmesi ve ivazlar arasında fahiş fark olup olmadığının saptanması, ayrıca davalılar arasında yakın akrabalık, arkadaşlık, iş ortaklığı gibi bir yakınlık olup olmadığının araştırılarak davalı üçüncü ve dördüncü kişilerin borçlu davalının alacaklıları ızrar kastını bilebilecek kişilerden olup olmadıklarının irdelenmesi ondan sonra toplanan ve toplanacak tüm delillerin birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.

• 6183 Sayılı Kanunun 24 ve devamı maddelerine dayanılarak açılmış tasarrufun iptali istemine ilişkindir. Tasarrufun iptali davalarında amaç, borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı ve aslında geçerli olan bazı tasarrufların geçersiz ya da <iyiniyet kurallarına aykırılık> sebebiyle alacaklıya karşı sonuçsuz kalmasını ve dolayısıyla o mal üzerinden cebri icraya devamla alacağın tahsilini sağlamaktır. Davacı, iptal davası sabit olduğu takdirde, tasarruf konusu mal üzerinde cebri icra yolu ile hakkım almak yetkisini elde eder ve tasarruf konusu taşınmaz mal ise, davalı üçüncü kişi üzerindeki kaydın düzeltilmesine gerek olmadan o taşınmazın haciz ve satışını isteyebilir. Bu yasal sebeple iptal davası, alacaklıya alacağını tahsil olanağını sağlayan, nispi nitelikte yasadan doğan bir dava olup; tasarrufa konu malların aynı ile ilgili değildir.

• Borçlunun aciz ya da iflasından önce yaptığı iptale tabi tasarrufları, üç grup altında ve İ.İ.K.´nun 28, 29 ve 30 maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar, sınırlı olarak sayılmış değildir. Kanun, iptale tabi bazı tasarruflar için genel bir tanımlama yaparak hangi tasarrufların iptale tabi olduğu hususunun tayinini hakimin takdirine bırakmıştır. Bu yasal sebeple de, davacı tarafından 6183 Sayılı Kanunun 28, 29 ve 30. maddelerden birine dayanılmış olsa dahi, mahkeme bununla bağlı olmayıp, diğer maddelerden birine göre iptal kararı verebilir (Y.H.G.K. 25.11.1987 Tarih, 1987/15-380 Esas ve 1987/872 Karar sayılı ilamı) Genellikle, borçlunun iptal edilebilecek tasarrufları, alacaklılarından mal kaçırılmasına yönelik olarak yapılan ivazsız veya aciz halinde yapılan tasarruflar ile alacaklılarına zarar verme kastıyla yapılan tasarruflardır. İptal davası, üçüncü şahsın elinden çıkarmış olduğu mallar yerine geçen değere taalluk ediyorsa, bu değerler nispetinde üçüncü kişi nakden tazmine (davacının alacağından fazla olmamak üzere) mahkum edilmesi gerekir. Bu ihtimalde 3. kişinin sorumlu olduğu miktar, elden çıkarılan malın o tarihteki gerçek değeridir.

Tasarrufun İptali Dilekçesi

................... MAHKEMESİ’NE

TEDBİR İSTEMLİDİR!

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI - BORÇLU :

DAVALI - Ü.KİŞİ :

KONUSU : DAVALILAR ARASINDA YAPILAN İŞLEMİN İİK. 277 VD.

MADDELERİ UYARINCA İPTALİ DİLEDİĞİDİR.

TAKİP DOSYASI :

AÇIKLAMASI :

1- Müvekkilimizin borçludan olan alacağı nedeniyle yukarıda numarası yazılı icra dosyası yapılan takipte alacak sağlanamadığı için icra müdürlüğünce ödemeden aciz belgesi düzenlenerek tarafımıza verilmiştir.

2- Yaptığımız araştırmalar sonucu öğrendik ki: Borçlu ile diğer davalı arasında

.................

...........................

3- İcra İflas Yasasınca bu tür tasarrufların iptali gerekir. İptali sağlamak amacıyla Mahkemenize başvurmak zorunda kaldık.

YASAL NEDENLER : İİY. m. 134 ve ilgili yasa maddeleri.

DELİLLER : Aciz belgesi ve diğer deliller.

SONUÇ : Yukarıda kısaca açıklanan nedenler uyarınca davalılar arasındaki İŞLEMİN İPTALİ ile anılan

mal üzerinde cebri icra yapabilme yetkisinin tanınmasını, dava konusu malın üçüncü kişilere

devrini önlemek üzere ihtiyati tedbir kararı verilmesini, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalılara müştereken ve müteselsilen yüklenmesine karar verilmesini müvekkilim adına saygıyla dilerim. 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 440 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049865
        Dataişlem