,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR / 24-10-2013
KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA NEDİR

GENEL BİLGİLER

• Taşınmazına kamulaştırma kararı olmaksızın elatılan taşınmaz maliki elatmanın önlenmesini isteyebileceği gibi mülkiyet hakkının devrine karşılık taşınmazın bedelinin ödenmesini de talep edebilir.

• Dava taşınmaz maliki ya da paydaş maliklerden her biri, taşınmaz tapusuz ise zilyet tarafından (zilyedin malik olduğunu ispat etmesi için süre verilir) el atan idareye karşı açılır.

• Dava genel hükümlere göre taşınmazın bulunduğu yer asliye ya da sulh hukuk mahkemelerinde görülür.

• Dava hakkı herhangi bir hak düşürücü süre ile sınırlandırılmamıştır.

• Davacı taşınmazın bedeliyle birlikte somut olaya göre ecrimisil talebinde de bulunabilir. Ecrimisil en fazla geriye dönük beş yıl için istenebilir.

• Taşınmaz mal veya kaynağın değeri,

1. Cins ve nevi,

2. Yüzölçümü,

3. Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı değeri,

4. Varsa vergi beyanı,

5. Dava tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirleri,

6. Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın dava tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri,

7.  Arsalarda, dava gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değeri,

8. Yapılarda, resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payı,

9. Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüler dikkate alınarak hesaplanır.

• Dava sonunda taşınmazın tapu kaydına ilişkin olarak mahkemece resen hüküm kurulur.

• 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un geçici 2. maddesi gereği; 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on beş yıl süreyle geçerli olmak üzere; 04.11.1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesi hükmü, 04.11.1983 tarihinden sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemlerine de uygulanır. Ancak, bu tarihten sonraki kamulaştırmasız el koyma işlemleri sebebiyle açılan tazminat davalarında verilen ve kesinleşen mahkeme kararlarına istinaden 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun geçici 6. maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ödemelerde kullanılmak üzere, ihtiyaç olması halinde, idarelerin yılı bütçelerinde sermaye giderleri için öngörülen ödeneklerden ayrıca yüzde beş pay ayrılır.  
Bugün Tekil: 186 Bugün Çoğul: 488 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636010 Toplam Çoğul: 4047548
        Dataişlem