,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
KIDEM TAZMİNATI NEDİR? / 01-08-2014
 KIDEM TAZMİNATI VE HESABI

KIDEM TAZMİNATI VE İSTEME KOŞULLARI

Kıdem tazminatı yasada yazılı koşulların varlığı halinde işverenin çalışana ödediği tazminattır. Kıdem tazminatının istenebilmesinin koşulları İş Kanunu ile düzenlenmiştir. Bu koşullar;

 Aynı işverene bağlı çalışma süresinin en az 1 yıl olması ve iş sözleşmesinin; 1- İşveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle, 2- İşçi tarafından sağlık, iyi niyet ve ahlak kuralarına aykırılık veya işyerinde işin durması benzeri nedenlerle, 3- Askerlik görevi nedeni ile, 4- Emeklilik hakkının elde edilmesi veya bu kapsamda gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurulması nedeni ile, 5- Kadın işçinin evlenmesi nedeni ile, 6- İşçinin ölümü nedeni ile feshi halinde çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatı ödenmektedir.

İstifa nedeni ile yani işçinin kendi isteği ile işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı alınamamaktadır. Yukarıda sayılı hallerde,yani; iş sözleşmesinin askerlik görevi, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, işverenin iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleri ile işçi istifa edebilir ve böylece, çalışma süresinin en az 1 yıl olması koşulu ile kıdem tazminatını alabilir.

Kadın işçinin evlilik nedeni ile istifa ederek kıdem tazminatı alabilmesi için,bu istifanın evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde yazılı olarak yapılması, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve feshin gerekçesinin evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

İşveren işçi ilişkileri, yasa ile belirlenen esaslar çerçevesinde iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. Bu nedenle; işin niteliği, görev tanımları, çalışma süre ve koşulları, işçiye ödenecek ücret ve diğer esaslar iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesi hükümleri, işyeri uygulamaları veya çalışma koşulları konusunda değişiklik yapmak isteyen işveren, durumu yazılı olarak bildirmek ve işçinin onayını almakla yükümlüdür. İşçi tarafından 6 gün içinde kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamayacaktır.Çalışan bu değişiklikleri kabul etmeyerek istifa ederse, kıdem tazminatı ve bildirim süreleri konusundaki hükümler uygulanacaktır.

Malullük aylığı veya yaşlılık aylığına hak kazanılması durumlarında çalışan istifa ederek kıdem tazminatını alabilmektedir. Bir kez kıdem tazminatının alınarak bir başka işte çalışılması halinde bir önceki çalışma süresi sayılmayacaktır.Yeni çalışılan işyerindeki hizmet süresi üzerinden kıdem tazminatı hesabı yapılmaktadır. 

Kıdem tazminatı konusunda on yıllık zamanaşımını bulunmaktadır. Yani çalışan bu hakkın doğduğu tarihten itibaren on yıl içinde işverenden kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir ya da dava açabilir.

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilecektir. Kıdem tazminatı hesaplamaları sırasında işçiye ödenen ücretin yanısıra, kendisine düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen menfaatlerin (yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşulu, ikramiye ödemeleri v.b.) brüt tutarları dikkate alınmaktadır. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken ücrete

- Çıplak ücret

- Yemek yardımı

- Kasa tazminatı

- Gıda yardımı

- Yakacak yardımı

- Eğitim yardımı

- Konut yardımı

- Giyecek yardımı

- Erzak yardımı

- Sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli

- Unvan tazminatı

- Aile yardımı

- Çocuk yardımı

- Temettü

- Havlu ve sabun yardımı ( işyerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz)

- Taşıt yardımı

- Yıpranma tazminatı

- Kalifiye

-Nitelik zammı

- Sağlık yardımı

- Mali sorumluluk tazminatı

- Devamlı ödenen primler dahil edilir.

Buna karşılık

- Yıllık izin ücreti

- Evlenme yardımı

- Hafta tatil ücreti

- Bayram harçlığı

- Hastalık yardımı

- Genel tatil ücreti

- Doğum yardımı

- Ölüm yardımı

- İzin harçlığı

- Jestiyon ödemeleri

- Teşvik ikramiyesi ve primleri, jübile ikramiyesi

- Seyahat primleri

- Devamlılık göstermeyen primler

- Fazla çalışma ücreti

- İş arama yardımı

- Harcırah

- Bir defalık verilen ikramiyeler

- İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri  dahil edilmez. 

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 245 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058770
        Dataişlem