,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
HUKUK HAKİMİNİN CEZA HAKİMİNİN KARARINI BEKLEMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA / 26-09-2014
 HUKUK HAKİMİNİN CEZA HAKİMİNİN KARARINI BEKLEMESİ GEREKTİĞİ HAKKINDA

YARGITAY 10.Hukuk Dairesi

Esas: 2013/8282

Karar: 2014/5707

Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkeme, ilamında belirtilen gerekçelerle davanın kabulüne karar vermiştir.

Hükmün, davalı avukatınca temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kâğıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Dava konusu somut olayda, davalının davadışı K...´e ait işyerindeki çalışmalarının kurum müfettişi raporuna dayanılarak iptali edilmesi üzerine davalıya ödenen sağlık giderlerinin tahsili amacıyla başlatılan icra takibine yapılan itirazın iptali istemine ilişkindir.

Mahkemece, davalı tarafından müfettiş raporunun aksi kanıtlanamadığından bahisle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Borçlar Kanunu’nun 53. (6098 sayılı TBK md 74.) maddesi hükmü gereğince, hukuk hakimi kesinleşen ceza mahkemesi kararındaki maddi olgu ile bağlıdır. Ceza mahkemesi kendine has usuli olanakları nedeniyle hükme esas aldığı maddi olayların varlığını saptamada daha geniş yetkilere sahiptir. Bu nedenle, ceza mahkemesinde saptanacak maddi olayın yargısal bir kararla saptanmış olması gerçeğinin hukuk hakimini de bağlaması gerekir. Bu hal; Kamunun yargıya olan güveninin korunmasının bir gereği olduğu gibi, söz konusu Borçlar Kanununun 53. maddesinde öngörülen kuralın da doğal bir sonucudur. Nitekim bu husus, Yargıtay´ın yerleşmiş ve kökleşmiş görüşleri ile de kabul edilmiş bulunmaktadır.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden davalı hakkında ...1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden ceza davasının bulunduğu anlaşılmakla mahkemece söz konusu davanın sonucu bekletici mesele yapılmak suretiyle karar verilmesi gerekirken mahkemece, eksik inceleme ve araştırma sonucu yazılı şekilde karar verilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O hâlde, davalı vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz harcının istem halinde davalıya iadesine, 13.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1438 Bugün Çoğul: 2750 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643335 Toplam Çoğul: 4063982
        Dataişlem