,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN YAZILI DELİL BAŞLANGICI OLMASI / 26-09-2014
 ZAMANAŞIMINA UĞRAMIŞ BONONUN YAZILI DELİL BAŞLANGICI OLMASI

YARGITAY 3. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2013/20132

KARAR: 2014/834

Taraflar arasında görülen alacak davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davalı C... tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili dilekçesinde; müvekkilinin davalılardan 27.08.2002 ödeme tarihli 3.750 TL bedelli bono ile alacaklı olduğunu, müvekkil ile davalılar arasında hayvan ortaklık sözleşmesi yapıldığını, söz konusu bononun davalılar tarafından imzalanarak davacıya verildiğini, davalıların sözleşme şartlarına riayet etmediği gibi müvekkiline olan borçlarını da ödemediklerini belirterek 3.750 TL´nin davalılardan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalılar cevaplarında; davacı ile aralarında hayvan ortaklık sözleşmesi yapıldığını, davacıyla 3 yıl için anlaştıkları halde ikinci yılın bitiminde davacının ortaklıktan vazgeçtiğini ana parayı karşılayacak kadar koyunun davacıya teslim edildiğini, davacının koyunları satmak suretiyle parasına kavuştuğunu ancak senedin iade edilmediğini belirterek, davanın reddine karar verilmesini savunmuşlardır.

Mahkemece; davalı C...´ın 27.08.2002 tarihli bonoya karşı zamanaşımı definde bulunmaması nedeniyle, davalının ödeme iddiasını yazılı delil ile ispat edemediği gerekçesiyle davalı C... aleyhine açılan davanın kabulüne, davalı R...´ın ise senede karşı zamanaşımı definde bulunması nedeniyle yazılı delil başlangıcı niteliğini alan belge ile ilgili alacak iddiasının ise davacı yanca tanık anlatımlarıyla ispat edilemediği gerekçesiyle davalı R... hakkında açılan davanın reddine karar verilmiş, hüküm davalı C... tarafından temyiz edilmiştir.

Zamanaşımına uğramış bono nedeniyle kambiyo hukukundan doğan haklar yitirilmiş olur. Bu durumda taraflar arasındaki temel ilişki için bu belge yazılı delil başlangıcı niteliğini alır ve bonoya dayanan kişi alacağını (tanık dahil) her türlü delille kanıtlayabilir, ya da arada temel ilişki bulunmaması halinde T.T.K´nun 730.maddesi yollaması ile T.T.K´nun 644.maddesinde düzenlenen sebepsiz iktisap hükümlerine dayanılabilir.

Somut olayda taraflar arasında hayvan ortaklık sözleşmesinden kaynaklanan temel ilişkinin varlığı konusunda ihtilaf bulunmamaktadır. Uyuşmazlık konusu husus, davalılar vekilinin 27.11.2008 tarihli celsede süresinden sonra ileri sürdüğü zamanaşımı definin davalı C... yönünden geçerli olup olmayacağı konusunda toplanmaktadır.

Davalı C...vekili 27.11.2008 tarihli celsede zamanaşımı definde bulunmuş, davacı ise davalı C...´ın zamanaşımı define hemen karşı durmamıştır. Davalı C... vekilinin süresinden sonra ileri sürdüğü zamanaşımı def´ine davacı tarafından hemen karşı çıkılmadığına göre, davalı C...´ın zamanaşımı definin de kabulü zorunludur. Bu durumda mahkemece; davalı C...´ın da zamanaşımı definde bulunduğu nazara alınarak sonucu dairesinde karar verilmesi gerekirken, davalı C...´ın zamanaşımı defi değerlendirilmeden belirtilen şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 23.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 181 Bugün Çoğul: 414 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636005 Toplam Çoğul: 4047474
        Dataişlem