,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İHTİYATİ HACİZDE YAKLAŞIK İSPATIN YETERLİ OLDUĞU KURALI / 26-09-2014
 İHTİYATİ HACİZDE YAKLAŞIK İSPATIN YETERLİ OLDUĞU KURALI

YARGITAY 11. Hukuk Dairesi

ESAS: 2014/477

KARAR: 2014/1334         

...1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 08.04.2013 tarih ve 2013/68-2013/74 D. İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen banka (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz isteyen vekili, karşı taraf borçlulardan İbrahim Z...’nın asıl borçlu, M..., S..., D... ve H...’ın müşterek borçlu müteselsil kefili olduğu 02.06.2009 tarihli 50.000,00 TL bedelli ve 18.05.2007 tarihli, 30.000,00 TL bedelli Genel Kredi Sözleşmelerine konu borcun ödenmemesi nedeniyle ...2. Noterliği’nin 27.08.2012, 18.10.2012 ve 06.12.2012 tarihli ihtarnameleri ile hesabın kat edilerek hesabı kapatmaları için borçlulara süre verildiğini ancak, buna uyulmadığını ileri sürerek 44.256,00 TL’den dolayı karşı taraf/borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının ihtiyaten haczini talep etmiştir.

Mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme ile talebe konu genel kredi sözleşmelerinde müteselsil kefil olarak yer almadığından Hasan Altıparmak mirasçılarının husumetinin bulunmadığı, karşı taraf borçlulardan D...nun 02.06.2009 tarihli, M... ve S...´in ise 18.05.2007 tarihli genel kredi sözleşmesinde 50.000,00 TL ve 30.000,00 TL’lik borç için müşterek ve müteselsil kefalet sözleşmesini imzaladıkları ancak, ihtiyati haciz talep eden bankaca anılan borçluların talep edilen 44.256,00 TL’lik alacağın ne kadarından kendi imzalamış oldukları genel kredi sözleşmesine göre borçlu olduklarının mahkemeye açıklanmadığı gibi sunulan belgelerden de anlaşılamadığı; genel kredi sözleşmelerine istinaden borçlu İbrahim Zeki Dağlı´ya 22.11.2012 tarihinde hesap kat ihtaratının gönderildiği ve İİK’nın 257. maddesindeki şartların oluştuğu, alacağın rehinle teminat altına alınmadığı ve ihtarname ile hesap kat edilerek borcun muaccel hale getirilmiş olduğu, krediye karşılık ipotek bulunmadığı gerekçesiyle, borçlular H... mirasçıları K..., M... ve G... yönünden talebin husumetten reddine, borçlular M..., D... ve S... hakkındaki ihtiyati haciz talebinin reddine, borçlu İ... hakkındaki ihtiyatı haciz isteğinin kabulü ile yeniden yapılandırma süreci içinde bankalarca başlatılmış ve devam eden takipler sonuçlanıncaya kadar teminat alınmayacağı ve ihtiyati haciz talep eden bankanın niteliğinde değişiklik olmadığından teminat alınmaksızın alacaklı banka ile borçlular arasında düzenlenmiş olan 02.06.2009 ve 18.05.2007 tarihli Genel Kredi Sözleşmelerinden doğan 44.256,05 TL borcu faiz ve masrafları ile birlikte karşılayacak miktarda borçluların menkul ve gayrimenkul malları ile bankalardaki mevduatları ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen banka vekili temyiz etmiştir.

1-Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına göre, ihtiyati haciz isteyen banka vekilinin, karşı taraf/borçlu Hasan Altıparmak mirasçıları K..., M...ve G... hakkındaki ret kararına yönelik bütün temyiz itirazlarının reddi gerekmiştir.

2-Ancak, asıl borçlunun ihtiyati haciz talep eden bankadan kullandığı krediler nedeniyle, kefil olan karşı taraf/borçlular M..., D... ve S...’in, dosyaya ibraz edilen kredi sözleşmelerinde imzaları bulunduğuna ve hesap kat edilip kendilerine asıl borçlu ile birlikte hesap kat ihtarı gönderildiğine göre, ihtiyati haciz isteminde yaklaşık ispatın yeterli bulunduğu ve bu suretle 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 257 ve devamı maddelerinde oluşan ihtiyati haciz koşullarının gerçekleştiği gözetilerek ihtiyati haciz talebinin kabulü gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi doğru olmamış ihtiyati haciz isteyen banka yararına bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda (1) numaralı bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen banka vekilinin temyiz itirazlarının REDDİNE, (2) numaralı bentte açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen banka vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın ihtiyati haciz isteyen banka yararına BOZULMASINA, 22.01.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 410 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049835
        Dataişlem