,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
GEÇERLİ BİR SATIŞ İSTEME BEYANI OLMADAN SATIŞ YAPILMASI... / 26-09-2014
 GEÇERLİ BİR SATIŞ İSTEME BEYANI OLMADAN SATIŞ YAPILMASI...

YARGITAY 12. Hukuk Dairesi     

ESAS: 2013/34291

KARAR: 2014/381

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

İİK´nun 123. maddesi uyarınca taşınmazlar, satış talebinden nihayet üç ay içinde icra dairesi tarafından açık artırma ile satılır.

Somut olayda dava konusu taşınmaz hakkında aynı icra dosyasından 28.09.2012 tarihinde yapılan ihalenin Datça İcra Mahkemesi´nin 31.01.2013 tarih ve 2012/37 esas, 2013/4 karar sayılı kararı ile feshine karar verildiği ve bu karar henüz kesinleşmediği halde, alacaklı vekilinin 07.05.2013 tarihinde Fethiye 2. İcra Müdürlüğü´nün 2012/1341 esas sayılı dosyasında açtığı talepte "borçluya ait ...ili ...İlçesi ...Mevkii 982 parsel de kayıtlı taşınmazın ...İcra Müdürlüğünün 2011/84 talimat sayılı dosyasına talimat yazılmasını talep ederim" şeklinde beyanda bulunduğu, icra müdürlüğünce de 08.05.2013 tarihinde talimat icra dosyasına yazılan müzekkere ile söz konusu taşınmazın satış işlemlerinin yapılmasının istendiği, ...İcra Müdürlüğü´nün 2011/84 talimat sayılı dosyasından da 10.05.2013 tarihinde satış kararı alınarak 21.06.2013 tarihinde satışın gerçekleştirildiği görülmektedir.

Alacaklı vekilinin yukarıda değinilen 07.05.2013 tarihli beyanı satış iradesini içeren usulüne uygun, geçerli bir satış talebi olarak kabul edilemeyeceği ve hukuki bir sonuç doğurmayacağı gibi, aynı taşınmaz hakkında daha önceki bir tarihte gerçekleştirilen ihalenin feshine dair icra mahkemesi kararı kesinleşmeden icra müdürlüğünce, alacaklı vekilinin bahsi geçen talebine istinaden satış kararı verilerek satışın gerçekleştirilmiş olması da usulsüzdür.

O halde mahkemece şikayetin kabulü ile ihalenin feshine karar verilmesi gerekirken, aksi düşünce ile istemin reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.01.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 183 Bugün Çoğul: 432 Dün Tekil: 1327 Toplam Tekil: 1636007 Toplam Çoğul: 4047492
        Dataişlem