,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
TAKİP KESİNLEŞMEDEN ÖNCE YAPILAN KISMİ ÖDEMENİN SONUCU / 30-09-2014
 TAKİP KESİNLEŞMEDEN ÖNCE YAPILAN KISMİ ÖDEMENİN SONUCU

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

ESAS: 2014/6162

KARAR: 2014/8351

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından borçlu aleyhine genel haciz yoluyla ilamsız icra takibi başlatılmış, 7 örnek ödeme emri borçluya 28.01.2013 tarihinde tebliğ edilmiş, borçlunun süresi içerisinde alacağın 38.781,00 TL´lik kısmına ve bu kısma ilişkin ferilerine itirazı üzerine takip durmuştur. Alacaklı tarafından itirazın kaldırılması için icra mahkemesine başvurulmuştur.

Dosya içerisinde mevcut İller Bankası havale belgesinden borçlunun 22.01.2013 tarihinde alacaklının hesabına 38.781,00 TL yatırdığı anlaşılmaktadır.

İİK´nun 62. maddesi gereğince itiraz etmek isteyen borçlu, itirazını ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur. Borçlu aleyhine icra takibine 08.01.2013 tarihinde başlanmış, borçluya ödeme emri 28.01.2013 tarihinde tebliğ edilmiştir. Borçlunun alacaklının hesabına 38.781,00 TL´lik ödemesi icra takibinin başlamasından sonra ancak ödeme emrinin tebliğinden öncedir. İİK´nun 62. maddesi gereğince borca itiraz ödeme emrinin tebliğinden itibaren yapılabileceğinden, borçlunun önceki tarihli borcun kısmen ifa edildiğine ilişkin itirazını ileri sürmesi ancak ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içerisinde mümkündür. Bu sebeple borçlunun itirazı dosya hesabına ilişkin olmayıp, ödeme emrinin tebliğinden önceki dönemde borcun kısmen ifa edildiğine ilişkin borca itirazdır.

Bu sebeplerle, mahkemece kısmi ödemenin takibin kesinleşmesinden önce olduğu göz önüne alınarak borçlunun itirazına konu miktar ve ferileri yönüyle hesaplama yapılması gerekirken, aksi yönde hesaplamaya dayalı bilirkişi raporuna istinaden hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Borçlunun temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.03.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2670 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063902
        Dataişlem