,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BORCA İTİRAZIN İCRA DAİRESİ YERİNE MAHKEMEYE YAPILMASI / 30-09-2014
 BORCA İTİRAZIN İCRA DAİRESİ YERİNE MAHKEMEYE YAPILMASI

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

ESAS: 2014/16245

KARAR: 2014/18848

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı ve borçlular tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

1-Alacaklının temyiz itirazlarının incelenmesinde;

Tarafların iddia ve savunmalarına, dosya içeriğindeki bilgi ve belgelere ve kararın gerekçesine göre alacaklının temyiz itirazlarının REDDİNE;

2-Borçluların temyiz itirazlarına gelince;

Borçlular hakkında, ipotek akit tablosuna dayalı ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamasız takip yapıldığı, borçluya örnek 9 ödeme emrinin tebliği üzerine borçluların icra mahkemesine müracaatla borca ve faize itiraz ettikleri anlaşılmaktadır. İİK.´nun 150 maddesi uyarınca, borçlu veya üçüncü şahıs ödeme emrinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde itirazda bulunabilirler. İİK´nun 150/a maddesi uyarınca, ödeme emrine itiraz hakkında 62 den 72. maddeye kadar olan hükümler uygulanır. Takibin şekline göre İİK.´nun 62. maddesi uyarınca, itiraz etmek istiyen borçlu, itirazını, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeye mecburdur.

Somut olayda borçlular borca itiraz niteliğindeki başvurularını icra dairesi yerine icra mahkemesine yapmıştır. Bu durumda borçluların yanlış yere başvurmasının sonuç doğurmayacağı gözetilerek mahkemece istemin bu gerekçe ile reddine karar verilmesi gerekirken işin esasının incelenerek sonuca gidilmesi doğru değil ise de; istemin reddine karar verildiğinden anılan husus bozma nedeni yapılmayarak sonucu doğru mahkeme kararının onanmasına karar vermek gerekmiştir.

SONUÇ : Borçluların temyiz itirazlarının reddi ile sonucu doğru mahkeme kararının yukarıda (2) nolu bentte yazılı nedenlerle İİK.´nun 366. ve HUMK.´nun 438. maddeleri uyarınca (ONANMASINA), alınması gereken 25,20 TL temyiz harcından, evvelce alınan harç varsa mahsubu ile eksik harcın temyiz edenden tahsiline, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 27/06/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1431 Bugün Çoğul: 2673 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643328 Toplam Çoğul: 4063905
        Dataişlem