,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BONODA BULUNAN "MUNZAM İÇİNDİR" İBARESİ, TEMİNAT BONOSU... / 14-10-2014
 BONODA BULUNAN "MUNZAM İÇİNDİR" İBARESİ, TEMİNAT BONOSU...

YARGITAY 12. HUKUK DAİRESİ 

ESAS: 2014/4938

KARAR: 2014/6666

Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü :

Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak başlatılan kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla takibe karşı borçluların, dayanak senedin teminat olarak verildiği iddiasıyla takibin iptali istemi ile icra mahkemesine başvurduğu, mahkemece takip dayanağı senet üzerindeki “munzam içindir” şerhi doğrultusunda dayanak senedin teminat olarak verildiğinin kabulü ile takibin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır.

1) Borçlu E... Tic. Ltd. Şti yönünden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

İİK’nun 168/5. maddesi hükmü gereği, borçlunun, borcu olmadığını veya borcun itfa edildiğini, mehil verildiğini, alacağın zamanaşımına uğradığını, yetki itirazını sebepleri ile birlikte beş gün içinde icra mahkemesine bildirmesi gerekir.

Somut olayda, borçlulardan E... Tic. Ltd. Şti.ne ödeme emrinin 24/05/2013 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun ise İ.İ.K.’nun 168/5. maddesinde öngörülen yasal beş günlük süreden sonra 06/06/2013 tarihinde mahkemeye başvurarak, borca itirazlarını ileri sürerek takibin iptalini istediği, tebligatın usulsüzlüğü iddiasının da bulunmadığı görülmüştür.

O halde, mahkemece, bu borçlunun itirazının belirtilen gerekçe ile süreden reddi gerekirken yazılı şekilde işin esası incelenerek takibin iptali isabetsizdir.

2) Borçlu F... yönünden alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;

HGK´nun 14/03/2001 tarih ve 12-233/257 sayılı ve yine 20/06/2001 tarih ve 12-496/534 sayılı kararlarında da benimsendiği üzere; dayanak belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı belge ile kanıtlanmalıdır. İİK.nun 169/a maddesi uyarınca; belgede takip dayanağı senede açıkça atıf yapılması zorunludur.

Somut olayda, takibe konu bono metninde bulunan “munzam içindir” ibaresi bononun başlı başına teminat bonosu olduğunu göstermez.

Öte yandan, alacaklının cevap dilekçesindeki açıklamaları ve yargılama aşamasındaki beyanları gözetildiğinde, bononun, teminat senedi olarak tanzim edildiğine ilişkin bir kabulünün bulunmadığı; borcun ödenmesi amacıyla kredi ödeme vasıtası olarak takip dayanağı bononun verildiğini beyan ettiği görülmektedir. Bu durumda, takibe konu bononun teminat senedi olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.

O halde mahkemece, bu borçlunun teminata ilişkin itirazının reddine karar verilmesi gerekirken; yazılı şekilde, şikayetin kabulü ile takibin iptaline dair hüküm tesisi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK´nun 366. ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10/03/2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 1429 Bugün Çoğul: 2613 Dün Tekil: 1258 Toplam Tekil: 1643326 Toplam Çoğul: 4063845
        Dataişlem