,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
BONOYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İHTİYATİ HACİZ TALEBİ / 14-10-2014
 BONOYA DAYALI ALACAĞIN TAHSİLİ İÇİN İHTİYATİ HACİZ TALEBİ

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ

ESAS: 2014/7065

KARAR: 2014/10328         

...7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09.10.2013 tarih ve 2013/288-2013/288 D. İş sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi ihtiyati haciz isteyen (alacaklı) vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

İhtiyati haciz talep eden (alacaklı) vekili, müvekkilinin 17.08.2013 ve 18.09.2013 vade tarihli iki adet bono nedeniyle borçludan 24.500,00 TL tutarında alacaklı olmasına ve alacağın muaccel hale gelmesine rağmen borcun ödenmediğini ileri sürerek 9.500,00 TL alacağın tahsilini teminen borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, iddia ve tüm dosya kapsamına göre, ihtiyati haczin bir olağan takip yolu olmadığı, olağanüstü haller için koruyucu tedbir olarak düşünüldüğü, hakimin ihtiyati haciz taleplerinde salt bir onay makamı şeklinde görülemeyeceği, ihtiyati haczi gerektiren sebepleri takdir hakkının bulunduğu, normal talep ve yollarla korunması muhtemel haklar için olağanüstü yol ve tedbirlerde hukuki yararın olmadığı, bononun vasfı itibariyle, temsil ettiği borcun aranacak borç niteliğinde olduğu, somut olayda bononun ödeme için ibraz edildiğinin iddia ve ispat edilmediği, borçlunun nerede ve kimin elinde olduğunu bilmediği bir bonodan dolayı, hiçbir ödeme imkanı ve itiraz hakkı tanınmadan, gerekçesiz ve lüzumsuz biçimde haciz işlemine muhatap bırakılmasının kabul edilemeyeceği, davacının muaccel bir borcun varlığını soyut olarak ispatlamış olsa da borçlunun ödeme mükellefiyetinin doğduğunu yeterince kanıtlayamadığı gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.

Kararı, ihtiyati haciz isteyen alacaklı vekili temyiz etmiştir.

Talep, ihtiyati haciz istemine ilişkin olup, alacaklı vekili, 17.08.2013 ve 18.09.2013 vade tarihli bonolara dayalı olarak borçlu hakkında ihtiyati haciz kararı verilmesini istemiş ve talep dilekçesine de anılan bono suretlerini eklemiştir. İİK´nın 257/1. maddesine göre, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklariyle diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Somut olayda talebe konu bonoların vadesi gelmiş olup mahkemece İİK´nın 257/1. maddesi uyarınca talebin kabulü gerekirken yazılı gerekçe ile ihtiyati haciz isteminin reddine karar verilmesi doğru olmamış, bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle ihityati haciz isteyen (alacaklı) vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile kararın anılan taraf yararına BOZULMASINA, ödediği temyiz peşin harcın isteği halinde temyiz edene iadesine, 02.06.2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 421 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049846
        Dataişlem