,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
İNTERNETTEN SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLEMEMESİNİN SONUÇLARI NEDİR? / 14-09-2015
 İNTERNETTEN SATIN ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLEMEMESİNİN SONUÇLARI NEDİR?

E-Ticaretin kapsamının ve ticaret hacminin artması sebebiyle bu tür sorularla çok sık karşılaşmaya başladık. Bu yazımızdaki Yargıtay kararımızın konusu ise internetten satın alınan ürünün teslim edilmemesi olacak. İnternet üzerinde birçok güvenilir ve kaliteli alışveriş sitesi olduğu gibi kanuni yaptırımları henüz oluşmadığından birçok güvenilmeyecek site de mevcuttur. Her ne kadar Elektronik Ticaret Hukuku kapsamında bir kanun çıkarılmamış olsa da diğer kanunlarda ki maddeler yorumla bu konularda kullanılabiliyor. İnternet siteleri üzerinden satın aldığınız ürün teslim edilmediği takdirde aşağıda sunduğumuz Yargıtay kararından da görebileceğiniz üzere “Nitelikli dolandırıcılık” suçu oluşabiliyor. Bu suçun oluşması için ise yapılan işlemin hataen değil kasten yapılması gerekiyor.

Yargıtay Kararındaki Ana Başlıklar

İNTERNET SİTESİ ARACILIĞI İLE ALINAN ÜRÜNÜN TESLİM EDİLMEMESİ Katılanın Bedeli Ödemesine Rağmen – Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği

NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği – Günlüğü 20 – 100 YTL Arasında Hesaplanacağı

ADLİ PARA CEZASININ BELİRLENMESİ Dolandırıcılık – Adli Para Cezasının Suçtan Elde Edilen Haksız Menfaatin İki Katından Az Olmayacak Şekilde Belirleneceği/Günlüğü 20 – 100 YTL Arasında Hesaplanacağı

ERTELEME Hapis Cezasının Ertelenebileceği Ancak Adli Para Cezalarının Ertelenemeyeceği Hükmünün Gözetileceği – Dolandırıcılık

FAİLLİK Dolandırıcılık/Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Suç İşleme Kararı İle Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurduğu – Sanığın Eyleminin Faillik Kapsamında Değerlendirileceği/Yardım Eden Olarak Kabul Edilemeyeceği

YARDIM Dolandırıcılık/Sanığın Diğer Sanıklarla Birlikte Suç İşleme Kararı İle Fiil Üzerinde Müşterek Hakimiyet Kurduğu – Sanığın Eyleminin Faillik Kapsamında Değerlendirileceği/Yardım Eden Olarak Kabul Edilemeyeceği

YARGITAY KARARININ ÖZETİ:

Katılanın internet sitesinde yer alan satış ilanına istinaden parayı sanığın hesabına yatırdığı ancak bilgisayarın teslim edilmediği anlaşılmaktadır. Nitelikli dolandırıcılık

suçunda yer alan adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı uyarınca, 20-100 YTL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerekir. Hapis cezasının ertelenebileceği ancak adli para cezalarının ertelenemeyeceği hükmü gözetilmelidir. Sanığın, diğer sanıklarla birlikte suç işleme kararı ile fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin faillik kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, yardım eden olarak kabulü isabetsizdir.

İLGİLİ KANUN MADDELERİ:

5237 Sayılı Kanun Madde 37, 39,157,158

T.C.

YARGITAY

15. CEZA DAİRESİ

E. 2011/23905

K. 2013/8224

T. 3.5.2013

DAVA: Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR: 1-Sanıklar T.K. ve E.K. hakkında kurulan hükümler bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;

Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp, onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.

Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı, sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır.

Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli, olayın özelliği, fiille olan ilişkisi, mağdurun durumu, kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.

Somut olayda; sanık T.K.’ın, www.srexi.com isimli internet sitesi üzerinden, bilgisayar satış ilanı verdiği, bu ilanı gören, katılanın internet üzerinden 1 adet dizüstü bilgisayar siparişi verdiği, bilgisayarın bedeli olan, 1.094,60 TL parayı, Garanti Bankası Girne Caddesi Şubesinden, Garanti Bankası Güzelyalı Şubesinde bulunan, sanık T.B.’nın, 6677801 numaralı hesabına havale ettiği;sanıklar T.B. ve E.K.’ın, Garanti Bankası Mersin-Erdemli Şubesine giderek parayı, birlikte çektikleri;ancak katılana internet üzerinden sattıkları, dizüstü bilgisayarı göndermedikleri gibi, parasını da iade etmedikleri, anlaşılmakla mahkemenin dolandırıcılık suçunun oluştuğuna yönelik kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, yerinde görülmeyen sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddiyle, hükmün ONANMASINA,

2-Sanıklar T.B. hakkında kurulan hüküm bakımından yapılan temyiz isteğinin incelenmesinde;

5237 sayılı TCK.nun 158.maddesinin 1. fıkrasının ( e ), ( f ) ve ( j ) bentlerinde sayılan hallerde adli para cezasının tayininde tespit olunacak temel gün, suçtan elde olunan haksız menfaatin iki katından az olmayacak şekilde asgari ve bu miktara yükseltilerek belirlenecek gün sayısı üzerinden arttırma ve eksiltmeler yapıldıktan sonra ortaya çıkacak sonuç gün sayısı ile bir gün karşılığı aynı kanunun 52. maddesi uyarınca, 20-100 YTL arasında takdir olunacak miktarın çarpılması neticesinde sonuç adli para cezasının belirlenmesi gerektiğinden tebliğnamedeki bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiştir,

5237 sayılı TCK.nun 51.maddesinde hapis cezasının ertelenebileceği ancak adli para cezalarının ertelenemeyeceği hükmünün düzenlenmesi karşısında sanık hakkında 5237 sayılı TCK’nun 158/1-f maddesi uyarınca hükmolunan 1 yıl 3 ay hapis cezasının yanında adli para cezasıda verilmiş olduğundan hapis cezasının ertelendiğinin açıkça yazılması gerektiği halde “verilen cezasının ertelenmesine”denilmek suretiyle adli para cezasınında ertelenmiş olması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır,

Sanığın, diğer sanıklarla birlikte suç işleme kararı ile fiil üzerinde müşterek hakimiyet kurduğunun anlaşılması karşısında; sanığın eyleminin 5237 sayılı TCK’nun 37.maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, yazılı şekilde aynı yasanın 39. maddesindeki yardım eden olarak kabulü ile eksik ceza tayini, aleyhe temyiz bulunmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,

Ancak;

5237 sayılı TCK.nun 53/3.maddesi uyarınca mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen sanığın “kendi altsoyu üzerindeki” velayet, vesayet ve kayyımlık yetkileri açısından hak yoksunluğu hükümlerinin uygulanamayacağının gözetilmemesi,

SONUÇ: Bozmayı gerektirmiş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Kanun’un 8/1.maddesine istinaden uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’un 321.maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden duruşma yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı kanunun 322.maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından, 5237 sayılı Kanun’un 53.maddesinin 1. fıkranın “c” bendinin uygulanmasına ilişkin kısımların tamamen çıkarılması suretiyle diğer yönleri usul ve kanuna uygun hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 03.05.2013 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

 
Bugün Tekil: 83 Bugün Çoğul: 205 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640722 Toplam Çoğul: 4058730
        Dataişlem