,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
YENİ İNTERNET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR? / 14-09-2015
 YENİ İNTERNET KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

Bu makalede kamuoyunda ciddi tepki çeken 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun değişikliği hakkında değişen bütün maddeleri tek tek irdelenecektir.

Öncelikle değişen maddelerden 2. Maddeyi İnceleyelim.

MADDENİN ESKİ HALİ

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Baş­kan­lık: Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı,

c) Baş­kan: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­ka­nı­nı,

ç) Bil­gi: Ve­ri­le­rin an­lam ka­zan­mış bi­çi­mi­ni,

d) Eri­şim: Bir in­ter­net or­ta­mı­na bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

e) Eri­şim sağ­la­yı­cı: Kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan her tür­lü ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

f) İçe­rik sağ­la­yı­cı: İn­ter­net or­ta­mı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

g) İn­ter­net or­ta­mı: Ha­ber­leş­me ile ki­şi­sel ve­ya ku­rum­sal bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri dı­şın­da ka­lan ve ka­mu­ya açık olan in­ter­net üze­rin­de oluş­tu­ru­lan or­ta­mı,

ğ) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da yer alan ve içe­ri­ği­ne be­lir­siz sa­yı­da ki­şi­le­rin ula­şa­bi­le­ce­ği ve­ri­le­ri,

h) İz­le­me: İn­ter­net or­ta­mın­da­ki ve­ri­le­re et­ki et­mek­si­zin bil­gi ve ve­ri­le­rin ta­kip edil­me­si­ni,

ı) Ku­rum: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­nu,

i) Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı: Ki­şi­le­re bel­li bir yer­de ve bel­li bir sü­re in­ter­net or­ta­mı kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­ya­nı,

j) Tra­fik bil­gi­si: İn­ter­net or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len her tür­lü eri­şi­me iliş­kin ola­rak ta­raf­lar, za­man, sü­re, ya­rar­la­nı­lan hiz­me­tin tü­rü, ak­ta­rı­lan ve­ri mik­ta­rı ve bağ­lan­tı nok­ta­la­rı gi­bi de­ğer­le­ri,

k) Ve­ri: Bil­gi­sa­yar ta­ra­fın­dan üze­rin­de  iş­lem ya­pı­la­bi­len her tür­lü de­ğe­ri,

l) Ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yı­nı,

m) Yer sağ­la­yı­cı: Hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

ifa­de eder.

MADDENİN YENİ HALİ

Ta­nım­lar

MAD­DE 2- (1) Bu Ka­nu­nun uy­gu­la­ma­sın­da;

a) Ba­kan­lık: Ulaş­tır­ma Ba­kan­lı­ğı­nı,

b) Baş­kan­lık: Ku­rum bün­ye­sin­de bu­lu­nan Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­kan­lı­ğı­nı,

c) Baş­kan: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon İle­ti­şim Baş­ka­nı­nı,

ç) Bil­gi: Ve­ri­le­rin an­lam ka­zan­mış bi­çi­mi­ni,

d) Eri­şim: Bir in­ter­net or­ta­mı­na bağ­la­na­rak kul­la­nım ola­na­ğı ka­za­nıl­ma­sı­nı,

e) Eri­şim sağ­la­yı­cı: Kul­la­nı­cı­la­rı­na in­ter­net or­ta­mı­na eri­şim ola­na­ğı sağ­la­yan her tür­lü ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

f) İçe­rik sağ­la­yı­cı: İn­ter­net or­ta­mı üze­rin­den kul­la­nı­cı­la­ra su­nu­lan her tür­lü bil­gi ve­ya ve­ri­yi üre­ten, de­ğiş­ti­ren ve sağ­la­yan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

g) İn­ter­net or­ta­mı: Ha­ber­leş­me ile ki­şi­sel ve­ya ku­rum­sal bil­gi­sa­yar sis­tem­le­ri dı­şın­da ka­lan ve ka­mu­ya açık olan in­ter­net üze­rin­de oluş­tu­ru­lan or­ta­mı,

ğ) İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da yer alan ve içe­ri­ği­ne be­lir­siz sa­yı­da ki­şi­le­rin ula­şa­bi­le­ce­ği ve­ri­le­ri,

h) İz­le­me: İn­ter­net or­ta­mın­da­ki ve­ri­le­re et­ki et­mek­si­zin bil­gi ve ve­ri­le­rin ta­kip edil­me­si­ni,

ı) Ku­rum: Te­le­ko­mü­ni­kas­yon Ku­ru­mu­nu,

i) Top­lu kul­la­nım sağ­la­yı­cı: Ki­şi­le­re bel­li bir yer­de ve bel­li bir sü­re in­ter­net or­ta­mı kul­la­nım ola­na­ğı sağ­la­ya­nı,

j) Tra­fik bil­gi­si: İn­ter­net or­ta­mın­da ger­çek­leş­ti­ri­len her tür­lü eri­şi­me iliş­kin ola­rak ta­raf­lar, za­man, sü­re, ya­rar­la­nı­lan hiz­me­tin tü­rü, ak­ta­rı­lan ve­ri mik­ta­rı ve bağ­lan­tı nok­ta­la­rı gi­bi de­ğer­le­ri,

k) Ve­ri: Bil­gi­sa­yar ta­ra­fın­dan üze­rin­de  iş­lem ya­pı­la­bi­len her tür­lü de­ğe­ri,

l) Ya­yın: İn­ter­net or­ta­mın­da ya­pı­lan ya­yı­nı,

m) Yer sağ­la­yı­cı: Hiz­met ve içe­rik­le­ri ba­rın­dı­ran sis­tem­le­ri sağ­la­yan ve­ya iş­le­ten ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­le­ri,

ifa­de eder.

n) Birlik: Erişim Sağlayıcıları Birliğini,

o) Erişimin engellenmesi: Alan adından erişimin engellenmesi, IP adresinden erişimin engellenmesi, içeriğe (URL) erişimin engellenmesi ve benzeri yöntemler kullanılarak erişimin engellenmesini,

ö) İçeriğin yayından çıkarılması: İçerik veya yer sağlayıcılar tarafından içeriğin sunuculardan veya barındırılan içerikten çıkarılmasını,

p) URL adresi: İlgili içeriğin internette bulunduğu tam internet adresini,

r) Uyarı yöntemi: İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişiler tarafından içeriğin yayından çıkarılması amacıyla öncelikle içerik sağlayıcısına, makul sürede sonuç alınamaması hâlinde yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden gerçekleştirilecek bildirim yöntemini,”

DEĞİŞEN BÖLÜMLERİN AYRINTILI İNCELEMESİ

Görüldüğü üzere bu madde kapsamında kanunda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş olup kanunda eksik olan belirli tanımlar artırılmıştır. Kanuna eklenen fıkraları tek tek değerlendirecek olursak:

n) Bu maddeye göre Birlik adı altında Erişim Sağlayıcıları Birliği adı altında kurum kurulmuş ve bu kurumda kanunda yer almıştır.

o) fıkrasında erişimin engellenmesinin ne demek olduğu tanımlanmıştır. Bu tanımlama yapılırken 4 ayrı tanımlama yapılmıştır. Erişimi engellenmesi yöntemleri olarak Alan adından erişimin engellenmesi kanuna getirilmiştir. Yani belirli bir alan adının erişiminin engellenmesidir. Alan Adları ile ilgili yönetmelikte alan adlarının ayrıntılı tanımı yapılmıştır. Bu tanımlar doğrultusunda İnternet Protokolü uyarınca alınan alan adlarına erişim bu kanun dolayısıyla engellenebilecektir. IP adresinden erişim engellenmesi de diğer bir erişim engellenmesi olarak karşımıza çıkmaktadır. IP adresinin engellenmesi ile DNS değişikliği yapılsa bile Türkiye içerisinde engelli siteye giriş mümkün olmayacaktır. İçeriğe (URL) erişimin engellenmesi ise sitenin tamamına değil site içerisindeki mevcut bir linke erişimin engellenmesi olarak kanunda yer almıştır. Benzeri yöntemler ile erişimin engellenmesinin kanunda açıkça tanımı yapılmamış ve ucu açık bırakılmıştır. Bunun sebebi teknolojik gelişmeler doğrultusunda bu kanunu ihlal etmeyen fakat suç teşkil edecek içeriğin engellenebilmesi için konulduğunu düşünmekteyim.

ö) Bu madde içeriğin yayından çıkarılmasını tanımlamıştır. Daha önceki kanunda mevcut olmayan içeriğin yayından çıkarılması kanunda tanımlanmıştır. İçeriğin kanuna uygun olmaması halinde içeriğin tamamı yer sağlayıcı veya içerik sağlayıcı tarafından sunucu veya site üzerinden kaldırılması bu madde ile kural haline getirilmiştir.

p) Daha önce kanunda mevcut olmayan fakat internetin olmazsa olmazı URL adresinin tanımı kanunda yer almıştır. Kanuna göre URL içeriğin tam adresini bildirmektedir.

r) Uyarı yönteminin tanımı yapılarak internet ortamında hakları ihlal edilen kişilerin başvuracağı yollar kanunda belirtilmiştir. Kanun da belirtilen Uyarı Yönetiminin tanımı da kanun da ayrıca bu madde ile yapılmıştır.   Buna göre Uyarı yöntemi önce içerik sağlayıcısına makul sürede cevap alınamaması halinde ise yer sağlayıcısına iletişim adresleri üzerinden yapılacak bildirim ile olacaktır. İkisi birde cevap vermediği takdirde bildirime uymamasından dolayı site erişiminin engellenmesine kadar giden çeşitli yaptırımlar söz konusu olabilecektir.

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 272 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058797
        Dataişlem