,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
SUÇ İŞLEMEYE VE HALKI BİRBİRİNİ ÖLDÜRMEYE TAHRİK SUÇLARI ( TCK Md. 214/1, 2) / 23-06-2012
SUÇ İŞLEMEYE VE HALKI BİRBİRİNİ ÖLDÜRMEYE TAHRİK SUÇLARI ( md. 214/1, 2) 

Yeni TCK’nun “Suç işlemeye tahrik” başlıklı 214 üncü maddesinde;
 “(1) Suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 

(2) Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik eden kişi, onbeş yıldan yirmidört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(3) Tahrik konusu suçların işlenmesi hâlinde, tahrik eden kişi, bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır” denilmektedir.

Suç işlemeye tahrik başlıklı 214 üncü maddede iki ayrı suç düzenlenmektedir: Suç işlemeye tahrik (m.214/1) ve halkı birbirini öldürmeye tahrik (m. 214/2). Maddenin 1. fıkrasında 765 sayılı TCK’nun  311 , 2 nci fıkrasında ise 765 sayılı TCK’nun 149 uncu maddesindeki  suçlar düzenlenmiş, 214 üncü maddenin 3 üncü fıkrasında ise tahrik konusu suçların işlenmesi halinde tahrik eden kişinin bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılacağı belirtilmiştir. Üçüncü fıkra ile benzer bir düzenleme 765 s.lı TCK’nun 311/son maddesinde yer almaktadır.

Yeni düzenleme ile TCK’nun 311 inci maddesindeki metod terk edilmiş, tahrik neticesinde ortaya çıkan tehlikenin ağırlığı ve 61 in
ci maddedeki esaslar dikkate alınarak alt ve üst sınırlar arasında cezayı tayin etmek yetkisi hakime bırakılmıştır.
214 üncü maddede yer alan her iki suç tipi de, tehlike suçu olup, tamamlanmaları için tahrik konusu suçların işlenmiş olması gerekmez. Bu suçlar, kamu barışı açısından büyük bir tehlike ifade ettiği için, iştirak ilişkisinden bağımsız, müstakil  suç olarak  düzenlenmiştir. Burada önemli olan, belirli olmayan kimselerin suç işlemeye tahrik edilmesidir. Eğer muayyen kişiler, belli bir suçu işlemek için teşvik veya azmettirilmiş ise, meselenin iştirak kuralları çerçevesinde değerlendirilmesi gerekir.

Suç işlemeye tahrik fiilinin maddi unsurunu, suç işlemek için alenen tahrikte bulunmak oluşturmaktadır.

İkinci fıkrada düzenlenen suçun maddi unsuru, halk kesimlerinin silâhlı şekilde birbirlerine karşı öldürmeye tahrik edilmesidir. Suç halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı silâhlandırarak, birbirini öldürmeye tahrik etmekle tamamlanır. Suçun tamamlanabilmesi için öldürmenin ya da fiili saldırının başlaması gerekmez. Belirli kişilerin öldürülmesinin istenmesi, tahrikin bu doğrultuda yapılmış olması hâlinde; fıkra hükmü uygulanmaz. Bu hâlde de konunun iştirak kuralları çerçevesinde çözülmesi gerekir.

Eski ve Yeni TCK’nın bu suç açısından mukayesesi:

1- Yeni Kanunun 214 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişinin bu suçların her birinden dolayı azmettiren sıfatıyla sorumlu olacağı belirtilmiştir. Benzer bir düzenleme 765 sayılı Kanunun 311 inci maddesinin 4 üncü  fıkrasında da mevcuttur.
 
2- 765 sayılı Kanunun 311 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında suç işlemeye tahrikin ağırlatıcı nedeni, “Tahrik, her türlü kitle haberleşme araçları, ses kayıt bantları, plak, film, gazete, mecmua ile sair basın aletlerliyle veya elle yazılıp çoğaltılarak yayınlanan veya dağıtılan yazılar ile ya da umumi yerlerde levha ve ilan asmak suretiyle olursa, yukarıdaki bentler uyarınca suçlu hakkında tayin olunacak ağır hapis ve hapis cezaları bir misli artırılır. Para cezası hükmolunacak hallerde bu ceza suçun nevine göre yedibinbeşyüz liradan otuzbin liraya kadar ağır para cezası olmak üzere tayin olunur”  şeklinde belirtilmiştir. 5237 sayılı Kanunda ise suç işlemeye tahrik fiilinin yer aldığı beşinci bölümün, “Ortak Hüküm” başlıklı 218 inci maddesinde bu başlıkta düzenlenen suçlara ilişkin ortak bir ağırlatıcı sebep yer almaktadır. 765 sayılı Kanunun 311 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında ağırlatıcı sebebin uygulanmasını gerektiren haller tek tek  sayılmış olmasına karşılık yeni TCK’da kazuistik sistem terk edilmiş ve 218 inci maddede daha genel bir ifade (basın ve yayın yoluyla işlenme) kullanılmıştır. Ayrıca 311 inci  maddenin 3 üncü fıkrasında suçun işlenmesi halinde tayin olunacak cezanın bir misli artırılması öngörülmüşken, 218. maddede verilecek cezanın yarı oranında artırılması gerektiği belirtilmiştir.

3- Yeni Kanunun 214/1 inci maddesinin 765 sayılı Kanundaki karşılığı olan 311 inci maddeden bir başka farkı, faile verilecek cezanın miktarındadır. Yeni TCK’nuna göre, suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, altı aydan  beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Oysa 765 sayılı TCK’nun 311 inci maddesine göre verilecek cezanın tesbitinde tahrik konusu suçun cezası dikkate alınmakta ve buna göre faile, tahrik konusu suçun cezası “muvakkat ağır hapsin üstünde bir ceza ise üç yıldan beş yıla kadar ağır hapis;  muvakkat ağır hapis veya hapis cezasını müstelzim ise fiilin nevine göre üç aydan üç yıla kadar hapis; sair hallerde üçbin liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası”  verilmektedir. 

Halkın bir kısmının diğer bir kısmına karşı silahlandırılarak,  birbirini öldürmeye tahrik edilmesi suçunun düzenlendiği Yeni Kanunun 214/2 nci fıkrasında failin onbeş yıldan yirmi dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı kabul edilmiştir. 765 sayılı Kanunda faile yirmi yıldan aşağı olmamak üzere ağır hapis cezasının verilmesi öngörülmektedir.  
4- 765 sayılı Kanunun 311.maddesinde belirli hallerde fail para cezasıyla tecziye edilebilirken yeni düzenlemede yalnızca hapis cezasına hükmolunacaktır
 
 
Bugün Tekil: 200 Bugün Çoğul: 429 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637300 Toplam Çoğul: 4049854
        Dataişlem