,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK Md. 219) / 23-06-2012
GÖREV SIRASINDA DİN HİZMETLERİNİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK Md. 219)
 
Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu, 5237 sayılı TCK’nun “Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma” başlıklı 219 uncu maddesinde 

“(1) İmam, hatip, vaiz, rahip, haham gibi dini reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir aydan bir seneye kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır veya bunlardan birine hükmolunabilir.

(2) Yukarıdaki fıkrada gösterilen kimselerden biri işbu sıfattan bilistifade hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait olan vazife ve salâhiyeti takbih ve tezyife veya halkı kanunlara yahut hükümet emirlerini icraya veya memuru memuriyetinin vazifesi icabına karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar hapse ve adlî para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur.
(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis ve memurları hakkında dahi balâdaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur.

(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur.

(5) Şu kadar ki kanun işbu sıfatı esasen nazarıitibara almış ise cezayı çoğaltmaya mahal yoktur”  şeklinde düzenlenmiştir. 

Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu 765 sayılı TCK’nun 241 ve 242 inci maddelerinde düzenlenmiştir .

Bu suç 765 sayılı TCK’da da benzer şekilde düzenlenmiş olduğundan sadece iki farka değinilecektir.

Eskui ve Yeni TCK’nın bu suça ilişkin mukayesesıi:

1- 5237 sayılı TCK’nun 219/1 inci maddesinde dini göre yapanların, görevlerini yerine getirirken Devlet idaresini veya kanunlarını ya da  hükümet icraatını alenen kötülemeleri, ikinci fıkrasında ise din hizmeti verenlerin görev sırasında olmasa da, sahip oldukları sıfattan yararlanarak ve alenen Devlet idaresini veya kanunlarını veya hükümet icraatını kötülemeleri suç olarak tanımlanmıştır. 219. maddenin 765 sayılı Kanundaki karşılığı olan 241 ve 242 nci maddeleri ile esas farkı, 219 uncu maddenin “Kamu Barışına Karşı Suçlar” bölümünde düzenlenmiş olması, 241 ve 242 nci maddelerin ise “Devlet İdaresi Aleyhine İşlenen Cürümler” kısmında yer almış olmasıdır.

2- İkinci olarak, 765 sayılı TCK’nun 242/2 maddesinin son cümlesinde düzenlenmiş olan “İşbu fiiller alenen yapıldığı takdirde ceza üç seneye kadar hükmolunabilir” şeklindeki ağırlatıcı sebep 5237 sayılı TCK.’nun 219. maddesine alınmamıştır.
 
 
 
Bugün Tekil: 202 Bugün Çoğul: 467 Dün Tekil: 1276 Toplam Tekil: 1637302 Toplam Çoğul: 4049892
        Dataişlem