,
 
Menu
Anasayfa Hakkımızda Kadromuz Çalışma Alanlarımız Linkler Önemli Bilgiler İletişim
MEDENİ HUKUK / 11-01-2013

İSİM - SOYADI DEĞİŞTİRME(TASHİHİ) DAVASI

4721 Sayılı Medeni Kanun’ un 26. maddesi adın korunmasını, 27. maddesi ise adın değiştirilmesini düzenlemektedir. Hukuk sistemimiz bakımından, kişinin isim-soy isim değiştirebilmesi belirli şartlara bağlanmıştır. Oysa Anglosakson hukuk sistemini benimseyen ülkelerde isim değiştirmek, ekletmek veya düzeltmek daha kolaydır ve isim seçimi konusunda kişiye büyük özgürlük tanınmaktadır.

Medeni Kanun, kişinin isim ve/veya soy isminin değiştirilebilmesine hatta yeni bir isim ekletebilmesine veya kişinin birden fazla ismi var ise birini çıkartabilmesine cevaz vermiştir. Burada dikkat edilmesi gereken husus isim-soy isim değiştirme davası ile isim-soy isim düzeltme davası arasındaki farktır. Uygulamada, isim-soy isim düzeltme davasının genellikle isim ve soy isimdeki harf hatalarının varlığı nedeniyle açıldığı görülmektedir. Örneğin, Güler isminin nüfus kayıtlarında yanlış yazılarak Güller olarak kaydedilmesi.

İsim-soy isim değişikliği yapılabilmesi için haklı bir sebebin varlığı ve mahkemeye başvuru yapılması gereklidir. Haklı bir sebebin varlığı kavramı Medeni Kanun ile şart koşulmuş olmasına rağmen hangi sebeplerin haklı olarak nitelendirilebileceği Nüfus Kanunu ve Soyadı Kanunu içeriğinde yer almaktadır. İsim-soy isim değiştirebilmek için haklı sebep sayılabilecek olan haller;

İsim ve/veya soy ismin milli kültüre veya örf ve adetlere uygun olmaması

İsim ve/veya soy ismin kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılabilir veya çirkin anlama sahip olması

İsim ve/veya soy ismin gerek özel hayatta gerekse mesleki hayatta yanlış anlamalar doğurabilir olması

Kişinin özel hayatında veya iş hayatında başkaca bir isimle tanınıyor olması ve kimlikte yazan ismin sadece resmi işlemlerde mecburiyetten kullanılıyor olmasıdır.

İsim ve veya soy isim değiştirme(tashihi) davası kişinin ikametgâhının(yerleşim yerinin) bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır. İsim-soyisim değiştirme davalarının yalnızca bir kereye mahsus olarak açılabileceğine ilişkin 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’ nun 36/1-b. maddesinin “Aynı konuya ilişkin olarak nüfus kaydının düzeltilmesi davası ancak bir kere açılabilir.” biçimndeki birinci cümlesi Anayasa Mahkemesi’ nin 30.03.2012 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. BÖYLELİKLE İSİM-SOYİSİM DEĞİŞTİRME(TASHİHİ) DAVALARI BİRDEN FAZLA KEZ AÇILABİLECEKTİR. Açılacak olan bu dava kişisel durumları etkilemez. Bu davada davalı taraf nüfus müdürlüğüdür. Dava neticesinde hâkim, vermiş olduğu değişiklik kararının gazetede ilan ettirilmesine ve ilgili nüfus müdürlüğüne tebliğine karar verir. Evlilik birliği içerisinde kocanın soy isminin değişmesi ile kadının(eşin) ve çocukların da soy ismi değişecektir.

 

İsim-soy isim değiştirme(tashihi) davasında 2 adet tanık gösterilmelidir. Bu tanıklardan en az bir tanesinin aile dışından olması mahkeme nezdinde yararlı olacaktır. Açılmış olan dava, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde ilk celsede bitecektir. Bu süre yaklaşık 3 aydır. Dava avukat ile takip edilecekse çıkarılacak olan vekâletnamede ‘nüfus davaları açmaya, isim-soy isim değiştirmek için dava açmaya’ şeklindeki ibare mutlaka ekletilmelidir.


 

İSİM-SOYADI DEĞİŞTİRME DAVASI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

ADIMI/SOYADIMI DEĞİŞTİRMEK İSTİYORUM, NE YAPMALIYIM?

Ebeveynler tarafından konulan ismin yahut babanın nüfus kütüğüne kayıt ile edinilen soyismin değiştirilmesi Medeni Kanun’ umuzun 27. maddesi uyarınca belirlenen şartlar mukabilinde dava yolu ile talep edilebilmektedir. Dava açılmaksızın herhangi bir kurum yahut kuruluşa başvuru ile isim-soyisim değişikliği söz konusu olamaz.

ADIMLA/SOYADIMLA DALGA GEÇİLİYOR, DEĞİŞTİREBİLİR MİYİM?

Dava yolu ile talep edilen ad/soyad değişikliğinin mahkemece kabul görebilmesi için haklı bir sebebin varlığı aranmaktadır. Haklı sebep olarak kabul edilebilecek haller ise;

•         İsim ve/veya soy ismin milli kültüre veya örf ve adetlere uygun olmaması,

•         İsim ve/veya soy ismin kişinin itibarını zedeleyebilecek şekilde komik ve alay konusu yapılabilir veya çirkin anlama sahip olması,

•         İsim ve/veya soy ismin gerek özel hayatta gerekse mesleki hayatta yanlış anlamalar doğurabilir olması,

•         Kişinin özel hayatında veya iş hayatında başkaca bir isimle tanınıyor olması ve kimlikte yazan ismin sadece resmi işlemlerde mecburiyetten kullanılıyor olmasıdır.

BİRDEN FAZLA İSMİM VAR VE ARKADAŞLARIM DALGA GEÇİYOR, BİRİNİN ÇIKARTILMASINI YAHUT DEĞİŞTİRİLMESİNİ TALEP EDEBİLİR MİYİM?

Örneğin, birden fazla isme sahip kişinin adının Ahmet Satılmış soyadının ise Ç….. olduğunu düşünelim. Satılmış isminin kişinin sosyal yahut iş çevresinde alay konusu edilmesine, aşağılanmasına ve bu nedenle psikolojisinin alt-üst olmasına sebebiyet verdiğinin kabulü halinde değişikliği yahut çıkartılması mümkün olabilmektedir.

DEĞİŞTİRMEK İSTEDİĞİM ADIMI/SOYADIMI KENDİM SEÇEBİLİR MİYİM?

Milli kültüre, örf ve adetlere, ahlaka ve adaba uygun olduğu müddetçe ad/soyad değişikliği davasında davacı kullanmak istediği adı/soyadı belirleyip mahkemeye dava dilekçesinde bildirebilmektedir.

AD/SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI HANGİ MAHKEMEDE AÇILIR?

Ad/soyad değişikliği talebini değerlendirmek ve karara bağlamakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi’ dir.

HAYATIMDA HİÇ ADLİYEYE GİTMEDİM DURUŞMAYA KATILMAK ZORUNDA MIYIM?

Vekil aracılığı ile yürütülen isim-soyisim değişikliği davalarında vekilin duruşmaya iştirak etmesi nedeniyle asilin(davacının) duruşmada hazır bulunma zorunluluğu yoktur.

TANIK BİLDİRMEK ZORUNDA MIYIM?

İsim yahut soyisim değişikliği talebiyle açılan davada davacının somut durumu göz önüne alınarak iki adet tanık bildirmekte fayda olacağı kanaatindeyiz.

AD/SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ DAVASI NE KADAR SÜRER?

Ad/soyad değişikliği talebiyle açılan davada süreç mahkemelerin iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Ad/soyad değişikliği istemli davada haklı bir nedenin varlığı, dosya kapsamsında yer alan bilgi ve belgelerin yeterliliği ile birlikte usuli işlemlerde herhangi bir noksanın bulunmaması durumunda isim-soyisim değişikliği davası tek celsede bitmektedir.

DAVA BİTER BİTMEZ ADIM YAHUT SOYADIM HEMEN DEĞİŞİR Mİ?

Ad/soyad değişikliği davasının mahkemece kabul edilmesi neticesinde gerekçeli karar yazılır ve temyiz süreci başlar. Temyiz için öngörülen yasal süre içerisinde verilmiş olan kararın temyiz edilmemesi durumunda karar kesinleşir ve kararın gazetede ilanı ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne mahkemece gönderilir. İlgili nüfus müdürlüğü tebellüğ edilen mahkeme kararını nüfus kayıtlarına işler ve kişi yeni adının/soyadının bulunduğu nüfus kâğıdını teslim alabilir ve diğer kimliklerini de değiştirmek için ilgili kurumlara talepte bulunabilir.

İSİM-SOYİSİM DEĞİŞİKLİĞİ DAVASINI KENDİM AÇABİLİR MİYİM?

Sadece isim-soyisim değişikliği davası değil her türlü davanızı kendiniz açabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus hukuki prosedürü, kanunları, işleyişi bilmemeniz nedeniyle hak kaybına uğrama riskinizin bulunduğudur. Dava dosyasını dönemsel olarak takip edemeyecekseniz, yapılan hukuki işlemleri yahut mantığını ve gerekliliğini yeterince anlayamıyorsanız ve davanızın gerekenden fazla uzamasına sebebiyet verecekseniz herhangi bir avukattan davanızı üstlenmesini talep etmenizde fayda vardır.


 

 

 
Bugün Tekil: 84 Bugün Çoğul: 267 Dün Tekil: 547 Toplam Tekil: 1640723 Toplam Çoğul: 4058792
        Dataişlem